Reklama

Reklama

Czego Polacy oczekują od rządu? Sondaż CBOS

Najczęściej Polacy wyrażają wobec rządu oczekiwania podniesienia zarobków, ograniczenia wzrostu cen, poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i dostępności usług medycznych. Równie często postulują też prawdomówność, uczciwość i przejrzystość w rządzeniu - wynika z sondażu CBOS.

Z badania CBOS wynika, że oczekiwania wobec nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego koncentrują się wokół kwestii podniesienia poziomu życia i szerzej - poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 

Zarobki przede wszystkim

Najczęściej powtarzające się postulaty pod adresem rządu odnoszą się do podniesienia zarobków (10 proc.) oraz podwyższenia rent i emerytur, a także ogólnie poprawy sytuacji seniorów (9 proc.). Pojawiały się również głosy za likwidacją podatku od rent i emerytur, rozwiązaniem promowanym przez PSL podczas ostatniej kampanii wyborczej.

Ponadto wyrażano ogólne pragnienie poprawy poziomu życia, dobrobytu (7 proc.). Wskazywano na potrzeby różnych grup społecznych i środowisk. Wśród nich wymieniano m.in. ludzi młodych, którzy - jak niekiedy argumentowano - powinni mieć zapewnione dobre perspektywy życiowe w kraju. Oczekiwano także poprawy sytuacji rodzin, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. 

Reklama

Postulowano polepszenie sytuacji pracowników budżetówki, m.in. nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia. W tym kontekście wymieniani byli także niepełnosprawni, ludzie ubodzy, a także wszyscy ci, do których dotychczas rząd nie adresował w sposób szczególny swoich programów i którzy, w związku z tym, mogą czuć się pominięci czy zaniedbani.

Polacy obawiają się wzrostu cen

Do najczęściej wyrażanych oczekiwań wobec rządu można zaliczyć zahamowanie inflacji, ograniczenie wzrostu cen, m.in. podwyżek cen żywności, leków, energii i wywozu śmieci (ogółem 6 proc.). Równie często postulowano poprawę sytuacji na rynku pracy, przy czym oczekiwania dotyczyły nie tylko zmniejszenia bezrobocia w miejscu zamieszkania, ale zwiększenia liczby miejsc pracy dobrej jakości, oferujących satysfakcjonujące warunki zatrudnienia i płace.

Stosunkowo często wyrażano nadzieję na utrzymanie rozwoju gospodarczego i uniknięcie możliwego kryzysu (ogółem 5 proc.). Spora część wypowiedzi odnosiła się wprost do polityki fiskalnej i szerzej - finansowej państwa. Postulowano obniżenie podatków, m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku (4 proc.) oraz zalecano dbałość o finanse publiczne, ograniczenie "rozdawnictwa" (3 proc.) i zmniejszenie wydatków socjalnych, m.in. z programu "500 plus" (2 proc.). Pojawiały się postulaty zmiany zasad przydzielania świadczeń wychowawczych z tego programu, np. powiązanie wypłat z pracą zawodową rodziców.

Sytuacja przedsiębiorców i rolników

Inne głosy odnosiły się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw, szczególnie małych firm i dotyczyły m.in. zmniejszenia biurokracji oraz niepodnoszenia nadmiernie minimalnego wynagrodzenia. Wyrażano ponadto oczekiwania dotyczące polepszenia sytuacji w rolnictwie i zwiększenia opłacalności produkcji rolnej.

Pojawiały się również głosy odnoszące się do poprawy infrastruktury, głównie stanu dróg w kraju. Zgłaszano niekiedy różne pomysły i uwagi na temat systemu emerytalnego, zwykle dotyczące ułatwień w przechodzeniu na emeryturę.

Opieka zdrowotna

Jeśli chodzi o inne dziedziny życia, zdecydowanie najczęstsze oczekiwania dotyczyły poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i zwiększenia dostępności usług medycznych (8 proc.). 

Pozostałe postulaty odnosiły się m.in. do poprawy funkcjonowania systemu edukacji, podjęcia działań zmierzających do lepszej ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zmianom klimatycznym oraz poprawy funkcjonowania sądownictwa.

Sądownictwo i polityka zagraniczna

W kwestii systemu wymiaru sprawiedliwości dość wyraźnie zaznaczyły się dwa sprzeczne ze sobą stanowiska: część osób postulowała dokończenie reformy sądownictwa, "zrobienie porządku" z sądami, część przeciwnie - oczekiwała wycofania się z wprowadzonych zmian.

Inną kwestią, niezbyt często podnoszoną, ale budzącą kontrowersje, była polityka zagraniczna. 

Część osób deklarowała, że rząd powinien być mniej uległy i bardziej dbać o interesy Polski na arenie międzynarodowej, inni z kolei wyrażali przekonanie, że priorytetem powinna być poprawa stosunków z innymi krajami oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Sprzeczne oczekiwania dotyczyły także rozwiązań odnoszących się do kwestii światopoglądowych, takich jak stosunki z Kościołem, prawna regulacja aborcji, prawa osób LGBT+. Sprawy te jednak rzadko były poruszane przez badanych. Pozostałe nieliczne głosy dotyczyły potrzeby zmniejszenia biurokracji oraz dbania o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

Jakość rządzenia

Pod adresem rządu formułowano także postulaty dotyczące sposobu sprawowania władzy, jakości rządzenia. Najwięcej osób (7 proc.) odnosiło się w tym kontekście do etyki działania rządzących i ich wiarygodności, oczekując prawdomówności, uczciwości i przejrzystości w rządzeniu. Ponadto oczekiwano od władzy przestrzegania konstytucji, praworządności oraz poszanowania wolności obywatelskich (3 proc.). Dostrzegano potrzebę wyciszenia emocji politycznych, ograniczenia konfliktów, porozumienia i zgody różnych sił politycznych (3 proc). Apelowano o niedzielenie Polaków, tolerancję i równe traktowanie różnych grup społecznych, także o spokój i stabilizację w kraju oraz o sprawiedliwość.

Ponadto wyrażano oczekiwania dotyczące poprawy kultury politycznej, zmiany trybu pracy nad ustawami oraz samodzielności w rządzeniu. Część osób wyrażała ogólne nadzieje na poprawę sytuacji w kraju (4 proc.), dobre, skuteczne i fachowe rządy (4 proc.), realizację obietnic wyborczych (4 proc.) oraz kontynuację dotychczasowej polityki (3 proc.) Inni z kolei deklarowali brak oczekiwań (6 proc.) lub proponowali dymisję rządu i premiera (3 proc.). Jeszcze inni (10 proc.) wyrażali brak zainteresowanie polityką i nie potrafili określić swoich oczekiwań wobec rządu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 28 listopada-5 grudnia 2019 r. na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy