Reklama

Reklama

Nawałnice nad Polską. Program pomocy dla poszkodowanych

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny. Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani?

W przyjętym przez Radę Ministrów programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny przewidziano udzielanie:

1) wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane ze środków banków kredytujących, z którymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokości oszacowanych szkód o rocznym oprocentowaniu 2,115 proc. - w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725 proc. - dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;

Reklama

2) pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;

3) pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;

4) pomocy przyznawanej przez wójtów/burmistrzów lub prezydentów miast w formie ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;

5) dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r.wynoszącej1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.

Ponadto poszkodowani przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenci rolni mogą od 4 września br. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztów:

1) budowy, przebudowy, remontu, remontu połączonego z modernizacją budynków nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;

2) zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

3) odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany,

4) zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji służących wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;

6) zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

7) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, 

8) związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Program został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy