Reklama

Reklama

Specustawa o ŚDM przyjęta przez rząd

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża w Polsce. Przepisy te mają ułatwić organizację tego wydarzenia, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe.

"Nowa ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych" - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i przekazanie go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja 2016 r.

Jak podało CIR, plan ma zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego obiektu czy terenu, w których odbędą się konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, sposób oznaczania, identyfikowania uczestników ŚDM. Szefowie służb mają także otrzymać dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją, strażą pożarną i ABW.

Reklama

Specjalne uprawnienia dla policji i SOK

Projekt specustawy daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r.

Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych - z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Wojewoda zapewni zabezpieczenie medyczne

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewnić ma wojewoda małopolski. Projekt stanowi, że przygotuje on stosowny plan, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Według projektu ustawy, pomoc medyczna będzie udzielana przez zespoły wyjazdowe (z lekarzem i bez lekarza), lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze lub ruchome oraz w stałych punktach pomocy medycznej i namiotach szpitalnych.

Zmiany na kolei, zadania dla GDDKiA

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt przewiduje m.in. możliwość realizacji przewozów międzywojewódzkich przez koleje samorządowe oraz ułatwienia w zmienianiu rozkładów jazdy pociągów - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian nie częściej niż dwa razy w miesiącu, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Zgodnie z projektem, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma ustalić wykaz dróg rekomendowanych uczestnikom ŚDM, które pozwolą im na sprawne przemieszczanie się. Będzie też monitorował utrudnienia na drogach krajowych, w tym wynikające z natężonego ruchu pojazdów w związku z tym wydarzeniem. Wykaz dróg będzie podawany do publicznej wiadomości, natomiast informacje dotyczące utrudnień na drogach GDDKiA będzie umieszczała na swojej stronie internetowej.

Wsparcie MON, wizy bez opłaty konsularnej

Jeden rozdział projektu poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. Przewidziano m.in. rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym zorganizowanie tymczasowych instalacji, by uczestnicy wydarzenia mogli mieć dostęp do internetu i możliwość szybkiego połączenia z numerem alarmowym 112.

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł udzielić wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna.

Określono także podstawowe wymagania higieniczne i sanitarne, jakie powinny spełniać tymczasowe pola namiotowe oraz tymczasowe obiekty noclegowe, w tym placówki oświatowe, remizy lub obiekty sportowe.

Jak wynika z informacji PAP, przyjęty przez rząd projekt ma jak najszybciej zostać przekazany do Sejmu.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; weźmie w nich udział papież Franciszek. Zapowiadana jest również jego wizyta w Częstochowie i Oświęcimiu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje