Reklama

Reklama

Najwyższa Iza Kontroli

/Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM
Najwyższa Izba Kontroli to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Zgodnie z Konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.  

Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych pod kątem wykorzystywania majątku lub środków państwowych. 

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi między innymi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, a także coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest publikowane w formie druku sejmowego.  

Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Jego kadencja trwa 6 lat i może być powtórzona jeden raz. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu. Od 1985 roku siedzibą Najwyższej Izby Kontroli jest budynek przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. 

Temat Najwyższa Iza Kontroli znajdziesz również w serwisie:

Wiadomości

Wideo