Reklama

Matura 2021: Dziś język polski. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Rozpoczęła się matura 2021. Dziś maturzyści mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym, który jest obowiązkowy. O godz. 9:00 przystępuje do zdawania około 271 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021" już o godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z języka polskiego - poziom podstawowy. Następnie minuta po minucie będziemy publikować rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów.

Oprócz tegorocznych absolwentów szkół średnich chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Takich osób jest blisko 96 tys.

Matura 2021. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi

W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze" już po zakończonych egzaminach będziemy codziennie publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci. 

Reklama

Arkusza CKE z języka polskiego - poziom podstawowy wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami szukajcie u nas 4 maja tuż po godz. 14:00.

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Egzamin w reżimie sanitarnym

Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

Matura 2021 z języka polskiego. Typy, terminy i najtrudniejsze zadanie

Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

Nowe wymagania dla zdających

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie nowych wymagań egzaminacyjnych. Zostały one ogłoszone w grudniu zeszłego roku. W poprzednim roku - mimo nauki w pandemii - egzamin odbywał się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog oczekiwań (zmniejszonych o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Obowiązkowe trzy egzaminy

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze dodatkowo pisemny egzamin z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Zobacz także: Matura 2021. Terminy egzaminów znajdziesz tutaj 

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Bez zdawania i bez ustnych

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla tych zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

CKE poinformowała, że przeprowadzone będą 842 egzaminy ustne, w tym: 34 egzaminy z języka polskiego, 758 z języka angielskiego, 34 z języka niemieckiego, 6 z języka rosyjskiego, 5 z języka francuskiego, 3 z języka włoskiego i 2 egzaminy z języka hiszpańskiego.

Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Abiturienci, którzy zdecydowali, że nie będą w tym roku zdawać żadnego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym będą mieli na świadectwie maturalnym adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego".

Po południu łacina i antyk

Czas trwania egzaminów pisemnych - tak jak w latach ubiegłych - zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje i od jego poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na rozszerzonym - 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9:00 i 14:00. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Prześlą świadectwa do 5 lipca

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Można się odwołać od wyniku

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl  oraz na Opracowania.pl

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy