Reklama

Reklama

CBOS: Prawie połowa Polaków dobrze ocenia działalność prezydenta

46 procent Polaków jest zadowolonych z pracy prezydenta Andrzeja Dudy, 30 procent pozytywnie ocenia pracę Senatu, a 24 procent Sejmu - wynika z październikowego sondażu CBOS.

W październiku działalność Sejmu pozytywnie ocenia 25 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do wrześniowego pomiaru), natomiast 60 proc. (także wzrost o 2 pkt) wypowiada się o niej z dezaprobatą. Zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. respondentów.

Najmłodsi wyborcy i lepiej wykształceni nie są zadowoleni z działań Sejmu

Z aprobatą o pracy posłów najczęściej wypowiadają się zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, ankietowani mający prawicowe poglądy oraz najbardziej zaangażowani w praktyki religijne (uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu). Nieco lepiej niż przeciętnie oceniają ją także najstarsi ankietowani (powyżej 64. roku życia), mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, respondenci uzyskujący niskie dochody w przeliczeniu na osobę w  gospodarstwie domowym (od 1000 zł do 1499 zł), a także uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu.

Reklama

Niezadowoleniem z działalności Sejmu wyróżniają się elektoraty ugrupowań opozycyjnych (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość), a także osoby identyfikujące się z lewicą lub politycznym centrum, nieangażujące się w praktyki religijne (jak również, choć w mniejszym stopniu, uczestniczące w nich sporadycznie - kilka razy w roku). Głosy krytyki są ponadto relatywnie częste wśród respondentów poniżej 35. roku życia, mieszkańców największych miast (500 000 i więcej ludności), najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów, pracowników administracyjno-biurowych, robotników niewykwalifikowanych, badanych uzyskujących najniższe (poniżej 1000 zł) i najwyższe (co najmniej 3000 zł) dochody per capita oraz źle oceniających własną sytuację materialną.

Zadowolenie z pracy senatorów wyraża obecnie 30 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.), a niezadowolenie - 49 proc. (wzrost o 4 pkt). Zdania w tej sprawie nie ma 21 proc. badanych.

Zwolennicy Konfederacji nie są zadowoleni z pracy Senatu

Pozytywne oceny działalności Senatu najczęściej deklarują zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, jak również - choć nieco rzadziej - Polski 2050 i Lewicy oraz badani o orientacji lewicowej. Wyróżniają się pod tym względem także mieszkańcy największych miast, mający wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel, ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita, a także respondenci nieangażujący się religijnie.

Złe oceny są wyraźnie częstsze niż przeciętnie wśród zwolenników Konfederacji i rządzącego ugrupowania, osób identyfikujących się z prawicą, a poza tym wśród robotników (niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych).

Najbardziej zadowolone z pracy prezydenta są osoby religijne

Z kolei pracę prezydenta Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 46 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), a negatywnie - 43 proc. (spadek o 1 pkt). Zdania w tej sprawie nie ma 11 proc. respondentów.

Z uznaniem o obecnej prezydenturze najczęściej wypowiadają się zwolennicy rządzącego ugrupowania, badani deklarujący prawicowe poglądy i najbardziej zaangażowani w praktyki religijne. Do zadowolonych z działalności głowy państwa relatywnie często zaliczają się także ludzie uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu, najstarsi ankietowani, badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, mieszkańcy wsi, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolnicy, a ponadto respondenci z gospodarstw o niskich dochodach w przeliczeniu na osobę (od 1000 zł do 1499 zł).

Niezadowolenie dominuje natomiast wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050, wśród osób identyfikujących się z lewicą (przeważa też, choć w mniejszym stopniu, wśród mających orientację centrową) oraz niezaangażowanych religijnie. Negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy relatywnie często wypowiadają się ankietowani poniżej 35. roku życia, mieszkańcy dużych i największych miast, respondenci mający wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy usług, robotnicy niewykwalifikowani, prywatni przedsiębiorcy, a także uzyskujący najwyższe dochody per capita i niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej.

Metoda badania

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. - CATI i 15,9 proc. - CAWI).

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Reklama

Reklama

Reklama