Reklama

Reklama

Matura. Duże zmiany od 2023 roku

Egzaminy pisemne będą trwać dłużej, a na maturze z języka polskiego pojawią się dwa zadania. W 2023 roku odbędzie się matura na nowych zasadach. Będą ją zdawać uczniowie z obecnych II klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i przyszli absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Reklama

Egzaminy maturalne według nowych zasad dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego będą przeprowadzane od roku szkolnego 2022/2023. Dla absolwentów 5-letniego technikum - od roku szkolnego 2023/2024. Dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - od roku szkolnego 2023/2024.

Reklama

Egzaminy w dotychczasowej formule - dla abiturientów, którzy uczą się lub uczyli w szkołach średnich starego typu, czyli sprzed reformy strukturalnej - będą stopniowo wygaszane. Dla absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego matura w obecnej formule przeprowadzana będzie do roku szkolnego 2026/2027, dla absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum do roku szkolnego 2027/2028, a dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2028/2029.

Jakie zmiany szykują się na maturze od 2023 roku?

Zmiany na maturze 2023 będę dotyczyć przeprowadzania części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej i języka regionalnego, a także sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki i czasu trwania egzaminów maturalnych z niektórych przedmiotów.

Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania nowej matury będą podobne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych przepisach. Abiturienci będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. 

Obowiązkowe będą też nadal dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Ustna matura z polskiego. Od 2023 dwa zadania 

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Tak jak obecnie maturzysta, po wylosowaniu zestawu zadań, będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na zadania zawarte w wylosowanym zestawie. Na wypowiedź na temat obu wylosowanych zadań będzie miał łącznie 10 minut. Egzaminujący będą mogli mu zadawać pytania, na ten czas egzaminu ustnego przewidziano 5 minut. 

Podobne zmiany będą wprowadzone także na egzaminach ustnych z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej i z języka regionalnego.

Jawne zadania na egzaminie ustnym 

Zadania na egzamin ustny będą jawne. Zgodnie z uchwaloną w ub.r. nowelizacją ustawy Karta nauczyciela dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Zgodnie z rozporządzeniem na nowej maturze egzamin pisemny z informatyki będzie składał się tylko z jednej części - zdający będzie rozwiązywał wszystkie przygotowane zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Obecnie egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki składa się z dwóch części: w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera, w części drugiej rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Czas trwania egzaminu mimo zmiany pozostanie taki sam jak obecnie, czyli będzie wynosi 210 minut.

Wydłużono czas trwania egzaminów

W rozporządzeniu wydłużono czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym - 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym - też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym - również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostał bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Także czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostaje bez zmian - wynosi 180 minut.

Wydłużenie czasu trwania egzaminu maturalnego z niektórych przedmiotów wynika z wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje