Reklama

Reklama

Trybunał Konstytucyjny

/Jacek Dominski/REPORTER /East News
Trybunał Konstytucyjny to polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej, którego głównym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Trybunał Konstytucyjny kontroluje zgodność norm prawnych niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu. Trybunał sprawdza, czy normy rangi ustawowej lub podustawowej są zgodne przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi.

Trybunał Konstytucyjny został utworzony w 1982 roku, a działalność orzeczniczą rozpoczął cztery lata później. Składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat. Ponowny wybór na to stanowisko jest niedopuszczalny. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te to m.in. warunek co najmniej 10-letniego stażu pracy na stanowisku sędziego, prokuratora albo wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są nieusuwalni (wyjątek stanowi uchwała samego TK), przysługuje im także immunitet i nietykalność. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, dlatego nie podlegają dalszemu zaskarżeniu do jakiegokolwiek organu. Pracą Trybunału kierują prezes i wiceprezes, mianowani przez Prezydenta RP.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydawane są w związku z kontrolą i powodują uchylenie przepisu lub aktu sprzecznego z konstytucją. Kontrola może zostać podjęta na podstawie wniosków, pytań prawnych lub skarg. Do zadań Trybunału Konstytucyjnego należy także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, orzekanie o zgodności z konstytucją działalności partii politycznych. Trybunał może także orzec o tymczasowej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu.

Temat Trybunał Konstytucyjny znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Trybunał Konstytucyjny

Wiadomości

Wideo