Reklama

Naczelny Sąd Administracyjny

Poniedziałek, 25 września 2023 (15:21)AktualizacjaWtorek, 26 września 2023 (09:59)

Naczelny Sąd Administracyjny został wprowadzony do polskiego sądownictwa w 1980 roku. Był wówczas sądem jednoinstancyjnym z ośrodkami zamiejscowymi. Nadzór nad NSA pełnił wówczas Sąd Najwyższy. Od momentu wprowadzenia dwuinstancyjnego sądownictwa NSA funkcjonuje jako sąd administracyjny drugiej instancji. Dawne Ośrodki Zamiejscowe NSA zostały przekształcone w Wojewódzkie Sądy Administracyjne, które orzekają w pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny publikuje swoje postanowienia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny/Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News

Naczelny Sąd Administracyjny

  • Rok założenia:1980
  • Siedziba:Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Naczelny Sąd Administracyjny - skład

Organami NSA są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, Kolegium NSA oraz prezes NSA

W składzie Naczelnego Sądu Administracyjnego są: prezes NSA (powołuje go prezydent), który pełni swoją funkcję przez sześć lat, wiceprezesi NSA oraz sędziowie

W obrębie NSA działają także trzy Izby: Ogólnoadministracyjna, Gospodarcza oraz Finansowa.

Naczelny Sąd Administracyjny jako konstytucyjny organ władzy sprawuje nadzór nad działalnością sądów administracyjnych pierwszej instancji. Kompetencje NSA dokładnie określa ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny - główne zadania

NSA sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej i samorządu terytorialnego. 

Naczelny Sąd Administracyjny zajmuje się rozstrzyganiem odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzeka także w sprawie zgodności z prawem zaskarżonych do sądu konkretnych decyzji. Podejmuje także uchwały wyjaśniające przepisy prawne, które stały się przyczyną rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

NSA rozstrzyga także konkretne zagadnienia prawne w sprawach administracyjnosądowych, zajmuje się także rozstrzyganiem sporów o właściwość urzędów pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Rozstrzyga także spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej. 

Sądy administracyjne zajmują się także kontrolą terminowości załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych w ramach skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego. Inne sprawy należą do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw.

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozpoczyna się wraz ze złożeniem skargi kasacyjnej.
Temat Naczelny Sąd Administracyjny znajdziesz również w serwisie: Biznes

Naczelny Sąd Administracyjny - Wiadomości