Reklama

Oświadczenie rzeczniczki Departamentu Stanu USA w sprawie sytuacji w Polsce

- Jesteśmy zaniepokojeni działaniami legislacyjnymi polskiego rządu, które wydają się ograniczać władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny - tak rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert skomentowała sytuację w Polsce. TVN24 publikuje pełne, pisemne oświadczenie, jakie Departament Stanu wydał w naszej sprawie.

Wczoraj na konferencji prasowej Nauert została zapytana przez korespondenta stacji TVN, co resort sądzi o zachodzących zmianach w Polsce i odpowiedziała: "Prezydent USA Donald Trump odwiedził ostatnio Polskę, bardzo ważne jest dla nas, by mieć dobre stosunki z Polską i Polakami. Demokratyczna Polska jest naszym bliskim sojusznikiem i bardzo zależy nam na tym kraju i jego obywatelach".

Później przekazała Marcinowi Wronie pisemne uzupełnienie. Poniżej jego treść: 

"Stany Zjednoczone głęboko troszczą się o Polskę, która jest bratnią demokracją i naszym bliskim sojusznikiem. Dlatego też jesteśmy zaniepokojeni ciągłym dążeniem polskiego rządu do stanowienia prawa, które zdaje się ograniczać niezależność sądownictwa i potencjalnie osłabiać rządy prawa w Polsce

Reklama

Silna i zdrowa demokracja w Polsce jest nieodzowną częścią stosunków polsko-amerykańskich. Nieustannie podkreślamy rolę rządów prawa w Polsce i cały czas ściśle monitorujemy sytuację w tym kraju. Wzywamy wszystkie strony do skupienia swoich działań na dopilnowaniu, aby jakakolwiek reforma sądownictwa była zgodna z polską konstytucją i najwyższymi standardami prawa międzynarodowego, jednocześnie szanując zasady niezawisłości sądów i podziału władz. 

W dalszym ciągu jesteśmy przekonani o sile polskiej demokracji i zdolności Polaków do rozwiązania tych problemów w drodze dialogu i kompromisu. Prezydent Trump podkreślił rolę państwa prawa w swoim przemówieniu wygłoszonym 6 lipca w Warszawie. Czy wizyta Prezydenta Trumpa w Polsce i to, że z pozoru nie podniósł tych obaw, dały rządowi wolną drogę do takich ruchów? Nie. 

Stany Zjednoczone wiele razy podkreślały rolę państwa prawa i silnych instytucji demokratycznych w naszych relacjach. Stany Zjednoczone opierają swoją politykę na ugruntowanych normach i standardach, które leżą u podstaw NATO, na obowiązkach wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak też na zobowiązaniach dotyczących demokratycznych rządów i państwa prawa sformułowanych w umowach pomiędzy państwami zrzeszonymi w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ramy rządów prawa wyznaczone przez Komisję Europejską oraz opinie Komisji Weneckiej Rady Europy są częścią ciągłego dialogu z polskim rządem. 

Cały czas zachęcamy Polskę do szybkiego znalezienia rozwiązania zgodnego z opiniami Komisji Weneckiej i zaleceniami Komisji Europejskiej z 27 lipca i 21 grudnia. Wzywamy wszystkie strony do skoncentrowania swoich działań na znalezieniu takiego rozwiązania, które zapewniłoby pełnię działania i poszanowania dla demokratycznych instytucji Polski i mechanizmów zachowania równowagi politycznej". 

Treść oświadczenia w oryginalnej formie:

"As a fellow democracy and close ally, the United States cares deeply about Poland. That is why we are concerned by the Polish government's continued pursuit of legislation that appears to limit the independence of the judiciary and potentially weaken the rule of law in Poland. 

A strong and healthy democracy in Poland is a vital component of U.S.-Polish relations. We continue to stress the importance of the rule of law in Poland and we continue to watch the situation there closely. We urge all sides to focus efforts toward ensuring any judicial reform is in line with Poland's constitution and the highest standards of international law while respecting the principles of judicial independence and separation of powers. 

We remain confident about the strength of Poland's democracy and the ability of Poles to address these issues through dialogue and compromise. President Trump highlighted the importance of rule of law in his speech in Warsaw July 6th. Did President Trump's visit to Poland, and apparent failure to raise these concerns, give the government an open door to make these moves? No, the United States has repeatedly conveyed how important rule of law and strong democratic institutions are to our relationship. The United States bases its policy on well-established norms and standards upon which the NATO alliance was established, the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as on the commitments regarding democratic government and rule of law articulated in the agreements among the countries of the Organization for Security and Cooperation in Europe. 

The European Commission's rule of law framework and the Council of Europe Venice Commission's opinions are part of an ongoing dialogue with the Polish government.  We continue to encourage Poland to seek a timely resolution in line with the Venice Commission's opinions and the European Commission's recommendations of July 27 and December 21. We urge all sides to focus efforts toward achieving a resolution that ensures Poland's democratic institutions and system of checks and balances are fully functioning and respected". 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy