Reklama

Reklama

Ławnicy potrzebni od zaraz

Prezydent Miasta Koszalina informuje, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Koszalinie.

Ławnikiem może być ten, kto:

Reklama

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w Koszalinie co najmniej od roku,

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

Karta zgłoszenia dostępna jest:

1) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (parter) oraz w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (pok. 221, II piętro),

2) na stronie internetowej UM Koszalin

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) Trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miejski w Koszalinie,

Wydział Organizacyjno-Administracyjny, II piętro, pokój nr 221, w terminie od 5. do 30. maja 2008 roku

w godz. od 9. do 15.15.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Koszalin.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama