Reklama

Strajk Kobiet. Postępowanie wobec czterech nauczycieli ze Śląska

Wulgarny język, namawianie uczniów do udziału w demonstracjach i poparcie dla aktów dewastacji biura poselskiego i senatorskiego. To wybrane powody, dla których kuratorium oświaty w Katowicach prowadzi wobec czworga nauczycieli postępowania wyjaśniające. Chodzi o manifestacje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym prawo aborcyjne w Polsce.

Jak poinformowało kuratorium, jedno postępowanie jest prowadzone na wniosek dyrektora placówki, jedno na podstawie zawiadomienia złożonego przez posłankę PiS Barbarę Dziuk, jedno w wyniku zawiadomienia telefonicznego i jedno w wyniku zawiadomienia nauczyciela.

W pierwszym przypadku zarzuty dotyczą pozostawienia przez nauczyciela pracującego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym bez opieki grupy uczniów i udaniu się na manifestację z pozostałymi uczniami z grupy. W drugim przypadku - używania przez nauczyciela wulgarnego języka oraz umieszczania na portalu społecznościowym obraźliwych wpisów. W trzecim - publicznego udzielania poparcia dla aktów dewastacji biura poselsko-senatorskiego, a w czwartym - namawiania uczniów do udziału w demonstracjach.

Reklama

Zgodnie z przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w toku postępowania wyjaśniającego dążą do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, badając i uwzględniając wszelkie okoliczności w celu ustalenia, czy został popełniony czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta nauczyciela.

Zbierają też, przeprowadzają, zabezpieczają i utrwalają dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy, w tym przesłuchują świadków i mogą zasięgać opinii biegłych. Uzyskują stanowisko nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające wobec stawianych zarzutów oraz odbierają jego wyjaśnienia, chyba że nauczyciel odmawia ich złożenia.

Co grozi nauczycielom?

Postępowanie wyjaśniające powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. Co do zasady trwa nie dłużej niż trzy miesiące od dnia powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, czyli w tym przypadku - do lutego 2021 r. Ze względu na epidemię terminy te mogą być przesunięte.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie powiadamia nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, i jego obrońcę - jeśli nauczyciel zdecydował się na obrońcę - o zakończeniu tego postępowania. Udostępnia nauczycielowi do wglądu zebrane dowody oraz umożliwia mu złożenie dodatkowych wyjaśnień. W końcu przedstawia wyniki postępowania wyjaśniającego śląskiemu kuratorowi oświaty.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może - za zgodą kuratora oświaty - skierować do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje na rozprawie postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo o odmowie jego wszczęcia. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o uniewinnieniu lub ukaraniu - mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub w części zarzucanego mu czynu i wymierza karę dyscyplinarną. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie trzech lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczyciela.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama