Reklama

Abp Wiktor Skworc: Dążenie do zdobycia władzy nie uświęca środków

Cel, jakim jest zdobycie władzy, nie uświęca środków używanych do jej zdobycia; takie moralnie naganne postępowanie kompromituje polityków czy samorządowców - napisał w liście pasterskim na Nowy Rok metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Słowo arcybiskupa katowickiego na Nowy Rok tradycyjnie kierowane jest do wiernych 1 stycznia. Tegoroczne jest inspirowane orędziem papieża Franciszka na obchodzony we wtorek Światowy Dzień Pokoju, zatytułowanym "Dobra polityka służy pokojowi". Abp Skworc przypomniał, że według nauki Kościoła polityka jest troską o dobro wspólne i powinna służyć pokojowi na płaszczyźnie globalnej i lokalnej.

"Trzeba stanowczo przypomnieć, że cel, jakim jest zdobycie władzy, nie uświęca środków używanych do jej zdobycia; co więcej, takie moralnie naganne postępowanie kompromituje polityków czy samorządowców, jest przekroczeniem Bożego przykazania <Nie mów fałszywego świadectwa>. Ostatecznie tak postępujący tracą wiarygodność, bo rodzi się podejrzenie, że dążą do objęcia urzędu nie w celu budowania dobra wspólnego, tylko do zyskania władzy, wpływów i korzyści materialnych" - napisał w liście abp Skworc.

Reklama

Metropolita ocenił, że "polityka jest istotnym nośnikiem budowania społeczeństwa obywatelskiego i dzieł człowieka, ale kiedy ci, którzy ją uprawiają, nie przeżywają jej jako służby dla ludzkiej społeczności, może stać się narzędziem ucisku, marginalizacji, a nawet zniszczenia".

"Polityka może być formą miłości"

W ocenie arcybiskupa, "zadanie i odpowiedzialność polityczna stanowią stałe wyzwanie dla wszystkich, którzy otrzymują od wyborców mandat, by służyć swojej ojczyźnie, miastu czy gminie, aby chronić mieszkańców i działać na rzecz stworzenia pokojowych warunków dla godnego życia i sprawiedliwej przyszłości".

"Polityka, jeśli jest realizowana z podstawowym poszanowaniem dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, z poszanowaniem wolności i godności ludzi, może naprawdę stawać się formą miłości bliźnich i wzmacniać pokój" - podkreślił abp Skworc.

Hierarcha o wyborach samorządowych

Nawiązując do niedawnych wyborów samorządowych, metropolita ocenił, że rosnący udział w nich jest formą społecznego zaangażowania, co świadczy o wzroście poczucia odpowiedzialności za "nasze małe ojczyzny, w których mieszkamy i pracujemy, z którymi wiążemy nasze losy".

"Niestety, poprzedzająca je kampania przedwyborcza stawała się nieraz, szczególnie w czasie drugiej tury wyborów, brutalną, nieprzebierającą w środkach walką o zdobycie władzy. Nie było to zmaganie na programy, na rzeczowe argumenty, tylko działanie obliczone na zniszczenie i skompromitowanie przeciwnika, a nawet jego rodziny. Działania takie, jako publicznie znane, podlegają osądowi moralnemu i publicznemu napiętnowaniu" - czytamy w liście pasterskim metropolity katowickiego.

Według abp. Skworca, każdy chrześcijanin, kierujący się zasadą dobra wspólnego powinien powiedzieć: "ufam tobie i wierzę z tobą" w możliwość współpracy dla realizacji tego dobra. "Wszak pokój można budować wyłącznie na fundamencie wzajemnego zaufania" - zauważył metropolita, wskazując, iż "każdy może wnieść swój wkład do budowy wspólnego domu".

"Autentyczne życie społeczno-polityczne, które opiera się na prawie i na szczerym dialogu między stronami, odnawia się z przekonania, że każda osoba ludzka, każde pokolenie, zawiera w sobie pewną obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, intelektualne, kulturowe i duchowe. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nasze społeczeństwa potrzebują "<budowniczych pokoju>, którzy mogliby być autentycznymi posłańcami i świadkami Boga Ojca, który chce dobra i szczęścia rodziny ludzkiej" - czytamy w liście.

2019 - rok wyborów i sprawdzianu

Metropolita nawiązał do niedawnych obchodów 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w następstwie drugiej wojny światowej. W tym kontekście przytoczył obserwację papieża św. Jana XXIII: "Kiedy w istotach ludzkich zaczyna pojawiać się świadomość swoich praw, to w tej świadomości nie może nie rodzić się dostrzeżenie swoich obowiązków. Posiadanie praw wiąże się z obowiązkiem wprowadzania ich w życie, ponieważ są one wyrazem osobistej godności człowieka. A posiadanie praw wiąże się także z ich uznaniem i szacunkiem ze strony innych osób".

Abp Skworc podkreślił, że "pokój jest wyzwaniem, które każdego dnia domaga się akceptacji. Pokój jest nawróceniem serca i duszy i łatwo można rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego i wspólnotowego: pokój z samym sobą, pokój z innym, pokój ze światem stworzonym" - napisał.

"Przekazywanie pokoju znajduje się w centrum misji uczniów Chrystusa, a domem, o którym mówi Jezus, jest każda rodzina, każda wspólnota, każde społeczeństwo i cała ludzka rodzina. Jest to przede wszystkim każda osoba, bez żadnego wyjątku czy jakiejkolwiek dyskryminacji. Jest to także nasz wspólny dom: planeta, na której umieścił nas Bóg, byśmy na niej zamieszkiwali, a naszym powołaniem jest otoczenie jej troskliwą opieką" - wskazał metropolita, nawiązując do papieskiej encykliki "Laudato si" i zakończonego niedawno w Katowicach szczytu klimatycznego.

Pokój - podkreślił arcybiskup katowicki - "jest najpierw darem Bożym, o który trzeba się codziennie modlić". "Trzeba go też po ludzku budować poprzez codzienne przebaczenie i wzmacnianie więzów solidarności i miłości. Trzeba też przyjąć z wiarą ewangeliczny ideał człowieka wprowadzającego pokój, o którym Jezus Chrystus powiedział, że jest błogosławiony. Starajmy się wszyscy o to błogosławieństwo, tym bardziej, że rok 2019 będzie kolejnym czasem wyborów; sprawdzianem, czy polityka i politycy, którzy ją uprawiają, będą w służbie pokoju" - podsumował hierarcha, wzywając do budowania pokoju w środowiskach lokalnych, rodzinach i sąsiedztwie.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy