Reklama

Reklama

Do poniedziałku możliwe zgłaszanie chęci głosowania korespondencyjnego

W wyborach samorządowych korespondencyjnie mogą zagłosować tylko osoby niepełnosprawne. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do 8 października. Do 12 października niepełnosprawni i osoby, które ukończyły 75 lat mogą złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do poniedziałku 8 października. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie głosowania w II turze w wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 25 października.

Reklama

Chęć głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne może być także zgłoszona przez internet z użyciem Profilu Zaufanego poprzez stronę Obywatel.gov.pl. Do elektronicznego wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

--

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy