Reklama

Reklama

Witaj Szkoło!

Pomoc dla uczniów z poznańskich szkół

Od tego roku wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2009/2010 należy składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul Wszystkich Świętych 1 (wejście od ul. Za Bramką). Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2009 r. Wniosek składa się jeden raz w roku

Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym Jej celem jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

Reklama

O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie Poznania znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np., jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu lipcu, przedstawia dochody rodziny za miesiąc czerwiec. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

- poniedziałek: od 7:30 do 16:00

- wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30

- piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

061 878-59-49

061 878-59-43

061 878-42-96

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09. 2009 r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przyznany może zostać jednorazowy zasiłek szkolny. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

- pożar lub zalanie mieszkania

- nagłą chorobę w rodzinie ucznia

- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna

- nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia

- kradzież w mieszkaniu ucznia

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 320 zł. Wnioski o przyznanie zasiłku należy również składać w Poznańskim Centrum Świadczeń w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Poznań.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy