Reklama

Reklama

MEN: Nowe ramowe plany nauczania podpisane

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała w piątek rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, szkół branżowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja. Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na całym danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą.

Reklama

Nowe ramowe plany nauczania są konsekwencją zmiany struktury szkół oraz nowej podstawy programowej dla tych szkół. Podstawa programowa kształcenia ogólnego to również rozporządzenie ministra edukacji. Opisane jest w nim, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych.

Szkoła podstawowa

Zgodnie z podstawą programową w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego. Ramowy plan przewiduje w każdej klasie na tym etapie 20 godzin lekcji tygodniowo. Podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja informatyczna i edukacja techniczna) dokonywać będzie nauczyciel prowadzący te zajęcia.

Jednocześnie zaznaczono, że na naukę języka obcego należy przeznaczyć po 2 godziny tygodniowo w każdej klasie, na zajęcia wychowania fizycznego po 3 godziny tygodniowo, a na zajęcia plastyczne, muzyczne i informatyczne po jednej godzinie.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. 

W klasie VII dojdą: drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

I tak, zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkół podstawowych, w klasach IV-VIII uczniowie będą mieć po 5 lekcji języka polskiego w tygodniu, po 4 lekcje matematyki i po 3 lekcje pierwszego języka obcego; wymiar nauczania drugiego języka obcego - po 2 lekcje w tygodniu.

Historii uczniowie będą mieli w IV klasie jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII - 2.

Przyroda w IV klasie będzie miała wymiar dwóch lekcji w tygodniu, geografia oraz biologia - jednej lekcji w klasach V-VI i VIII oraz dwóch lekcji w klasie VII. Chemia i fizyka będą miały wymiar po dwie lekcje klasach VII i VIII.

W klasach IV-VIII uczniowie będą mieli jedną w tygodniu lekcję informatyki i cztery lekcje wychowania fizycznego. W klasach IV-VII wymiar zajęć z plastyki i muzyki to po jednej lekcji, a w klasach IV-VI - po jednej lekcji techniki.

Wiedza o społeczeństwie będzie prowadzona w VIII klasie w wymiarze dwóch lekcji w tygodniu, a edukacja dla bezpieczeństwa - w wymiarze jednej lekcji w tygodniu.

W VII i VIII klasie uczniowie będą mieli też minimum 10 godzin w roku zajęć z doradztwa zawodowego.

Liceum

W 4-letnich liceach ogólnokształcących wszyscy uczniowie przez cały czas nauki, czyli w klasach I-IV będą mieli obowiązkowo po 4 lekcje polskiego w tygodniu, po 3 lekcje pierwszego języka obcego, po 2 lekcje drugiego języka obcego, po 2 lekcje historii, po jednej lekcji geografii, biologii i chemii w klasie I i III oraz 2 lekcje w klasie II. 

Wymiar fizyki to po jednej lekcji w klasie I i II oraz 2 lekcje w klasie III. Wymiar matematyki to po 3 lekcje w klasie I i III i po 4 lekcje w klasie II i IV.

Zajęcia z informatyki będą w liceach obowiązkowe dla wszystkich w klasach I-III w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Wymiar zajęć z wiedzy o społeczeństwie to po jednej lekcji w klasach I i II, podstaw przedsiębiorczości - po jednej lekcji w klasach II i III. Edukacja dla bezpieczeństwa będzie w I klasie w wymiarze jednej lekcji, w tej samej klasie uczniowie będą mieli jedną lekcję filozofii lub plastyki lub muzyki (o tym, który z tych trzech przedmiotów będzie realizowany w danej szkole będzie decydował jej dyrektor). 

Przez cały czas nauki w liceum uczniowie będą mieli po trzy lekcje WF w tygodniu.

Dyrektor liceum będzie też ustalał przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń będzie wybierał od 2 do 3 takich przedmiotów. Poza wymiarem podstawowym obowiązkowym dla wszystkich w ramowym planie zapisano wymiar rozszerzeń dla poszczególnych przedmiotów. W przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 8 godzin tygodniowo; w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym, z wyjątkiem historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii, są realizowane w klasach I-IV. Historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

Dyrektor liceum, na wniosek uczniów oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar lekcji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 22 może zwiększyć ich liczbę. Dyrektor może też przydzielić godziny na przedmioty uzupełniające, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

Tygodniowy wymiar lekcji w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii uczniów.Wymiar godzin z doradztwa zawodowego w liceum to minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole. Zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół. Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jako pierwsi zgodnie z nową podstawą programową, zgodnie z nowymi "ramówkami", uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się 1 września 2017 r. zmiana w nauczaniu, która w następnych latach obejmie kolejne roczniki.

W 4-letnim liceum i 5-letnim technikum wprowadzanie nowej podstawy i nowych "ramówek" rozpocznie od 1 września 2019 r. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy