Reklama

Reklama

MEN: Najtrudniejsze zajęcia najpóźniej na 6. lekcji

Szkoły będą miały obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, a zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego nie będą mogły być organizowane później niż na szóstej lekcji - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

W projekcie przygotowanym w MEN określono też m.in. minimalny czas trwania przerw oraz nałożono na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia w placówce miejsca uczniom na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Dokument skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych - poinformował resort edukacji na swojej stronie.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 2002 r. Jak wyjaśnia resort edukacji, konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy Prawo oświatowe. Podyktowane jest więc koniecznością dostosowania przepisów do obecnego stanu prawnego.

Reklama

Projekt rozporządzenia zasadniczo powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. W projekcie rozporządzenia znalazły się nowe regulacje dotyczące m.in. obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami.

Wzór rejestru został określony w załączniku do projektu rozporządzenia. W rejestrze będą wpisywane m.in. cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor może upoważnić inną osobę.

Do wycieczek szkolnych tak jak dotąd stosować się będzie kartę wycieczki określoną rozporządzenia ministra edukacji z maja tego roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono też obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Określono także na co najmniej 10 minut minimalny czas trwania przerw między lekcjami. Długość przerw ma być dostosowana do potrzeb uczniów (np. umożliwiać spożycie drugiego śniadania lub obiadu). Dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ponadto ma zapewnić uczniom podczas przerwy opiekę.

W rozporządzeniu zapisano również, by uczniowie spędzali przerwy na świeżym powietrzu, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Ponadto, zmieniony został dotychczasowy zapis przepisu dotyczącego zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły. W projekcie rozporządzenia jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia takiego miejsca. "Rozwiązanie to ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczenie problemów z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka" - tłumaczy MEN.

Rozszerzono też grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

MEN proponuje, by większość zapisów rozporządzenia weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy