Reklama

Reklama

Standardy opieki okołoporodowej - kalendarium

2006 r. - Powstaje raport "Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji Rodzić po ludzku", w którym pojawia się postulat prawnego uregulowania standardów opieki okołoporodowej. W sprawie przestrzegania praw pacjentek i jakości opieki okołoporodowej występuje do ministra zdrowia Zbigniewa Religi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.

2007 r. - Minister zdrowia Zbigniew Religa zarządza powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej. W jego skład wchodzą przedstawiciele: ministerstwa zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, akademii medycznych, pielęgniarek i położnych, organizacji pozarządowych oraz medyczni konsultanci krajowi ds. neonatologii, pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz położnictwa i ginekologii.

Reklama

wrzesień 2012 r. - minister zdrowia (w zastępstwie podpisuje S. Neumann, ministrem jest wtedy Bartosz Arłukowicz) ogłasza rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu  oraz opieki nad noworodkiem; wchodzi ono w życie w październiku.

16 września 2015 r. - minister zdrowia Marian Zembala wprowadza rozporządzenie "aktualizujące" dokument z 2012 r.

18 września 2015 r. - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłasza stanowisko, w którym krytykuje projekty rozporządzeń: w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego oraz standardów postępowania medycznego w opiece okołoporodowej w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Samorząd lekarski wskazuje po raz kolejny, że standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych. Apeluje do ministra zdrowia, by zamiast wprowadzać powyższe rozporządzenia, rozważył określenie sposobu tworzenia i podawania do wiadomości rekomendacji, zaleceń i wytycznych, z których mogliby korzystać lekarze i lekarze dentyści. Rada zaznacza, że "naturalnym miejscem powstawania takich dokumentów (...) mógłby być samorząd lekarski".

Prezesem Rady jest wówczas Marek Hamankiewicz, sekretarzem - Konstanty Radziwiłł.

9 listopada 2015 r. - minister zdrowia Marian Zembala wydaje rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Zostaje ono ogłoszone 30 listopada, a dziewięć miesięcy później - z końcem sierpnia - wchodzi w życie.

Także 9 listopada 2015 r. minister Zembala wydaje rozporządzenie dotyczące standardów postępowania medycznego w opiece okołoporodowej w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Zostaje ono ogłoszone 1 grudnia, a sześć miesięcy później - w czerwcu - wchodzi w życie.

9 listopada 2015 r. minister Zembala zarządza także powołanie Zespołu ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej.

16 listopada 2015 r. - Marian Zembala przestaje być ministrem zdrowia. Jego miejsce zajmuje Konstanty Radziwiłł.

kwiecień 2016 r. - w ramach konsultacji społecznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw swoje uwagi zgłasza Naczelna Rada Lekarska. Jej prezes Marek Hamankiewicz w piśmie do ministerstwa zdrowia podtrzymuje postulat NRL, by wykreślić artykuł upoważniający ministra zdrowia do określania w drodze rozporządzenia standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Zdaniem Rady, przepis ten stanowi "jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy".

3 czerwca 2016 r. - projekt ustawy trafia do Sejmu. W jego zapisie uwzględniono uwagi prezesa NRL. Artykułu jednak całkowicie nie wykreślono, a odebrano ministrowi zdrowia uprawnienia do wydawania w randze rozporządzenia standardów medycznych, zostawiono możliwość wydania standardów organizacyjnych.

10 czerwca 2016 r. - uchwalenie Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

30 czerwca 2016 r. - prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Po 14 dniach ustawa wchodzi w życie. W związku z tym prawne standardy medyczne opieki okołoporodowej i łagodzenia bólu będą obowiązywały maksymalnie do końca 2018 r.

27 lipca 2016 r. - Najwyższa Izba Kontroli publikuje raport o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych. Zwraca w nim uwagę, że "choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem". Jako jeden z powodów NIK podaje przepisy, które pozwalają na szereg odstępstw od obowiązujących norm.

grudzień 2016 r. - Fundacja Rodzić Po Ludzku wydaje oświadczenie, w którym zarzuca Ministerstwu Zdrowia zatajenie zmian. Jednocześnie zapowiada walkę o przywrócenie prawnych standardów medycznych opieki okołoporodowej.

styczeń 2017 r. - Resort zdrowia tłumaczy, że wprowadzone zmiany dotyczące standardów mają uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń. Nie uspokaja to Fundacji Rodzić Po Ludzku, która składa na ręce premier Beaty Szydło petycję o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego. Pod petycją podpisało się ponad 70 tys. osób. W sprawie do resortu zdrowia pisze Rzecznik Praw Obywatelskich

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy