Reklama

Reklama

Jak liczyć punkty na studia wyższe? Poradnik przyszłego studenta

Po zdanej maturze absolwenci szkół będą wybierali studia na wymarzonych uczelniach. W procesie rekrutacji kluczowe są właśnie wyniki uzyskane podczas matur, które przekładają się na zdobyte punkty. Sprawdzamy, jak obliczyć liczbę tych punktów przyznawanych na studia.

O przyjęciu na studia wyższe decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku finalistów lub laureatów konkursów ogólnopolskich. Wtedy uczelnie najczęściej ustalają inne zasady rekrutacji, a laureat lub finalista ma pierwszeństwo w rekrutacji. Zdecydowana większość przyszłych studentów musi jednak ubiegać się o przyjęcie na studia w tradycyjny sposób.

Jak obliczyć punkty na studia wyższe?

Przed aplikowaniem do wymarzonej szkoły wyższej warto ocenić swoje szanse dostania się na wymarzoną uczelnię. Każda uczelnia prowadzi swój własny system przyznawania punktów, choć większość uczelni posługuje się standardowym algorytmem.

Reklama

Zasada działania punktów na studia jest bardzo prosta - im więcej punktów, tym większa szansa na dostanie się na studia stacjonarne. Każda uczelnia samodzielnie ustala system liczenia punktów oraz liczbę kandydatów, którą chce przyjąć w danym roku akademickim. Oznacza to, że na każdej uczelni inne przedmioty maturalne będą miały największe znaczenie. Szkoły wyższe ustalają też, jaką wagę będą miały zdane przedmioty oraz jak będzie wyglądał wzór matematyczny, prowadzący do wyliczenia ostatecznej liczby punktów na studia.

Czytaj też: Szczegółowe wyniki matur 2022. W których województwach zdającym poszło najlepiej?

Rekrutacja na studia. System wagowy

Większość uczelni korzysta z tak zwanego "systemu wagowego" - to oznacza, że punkty z konkretnego przedmiotu zdawanego na maturze mnoży się przez określoną wartość.

Na stronach internetowych poszczególnych uczelni i wydziałów widnieją informacje na ten temat. Na przykład określone jest, że waga wynosi:

  • 0,30 w przypadku języka polskiego,
  • 0,20 jeśli chodzi o matematykę,
  • 0,20 za język obcy.
  • 0,30 za inny dowolny przedmiot.

Wówczas mnożymy uzyskany wynik z danego egzaminu przez podaną wartość. W przypadku zdawania egzaminu w formie rozszerzonej można pomnożyć wynik przez większą wartość (określoną w zasadach rekrutacji na konkretnym kierunku). 

Jak obliczyć punkty na studia? Przykład

Kandydaci chcący studiować historię na Uniwersytecie Warszawskim, muszą w procesie rekrutacji przedstawić wyniki maturalne z cztery przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego i czwartego, najważniejszego wagowo przedmiotu. Kandydaci mają tu do wyboru: historię, historię sztuki, historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną oraz język grecki i kulturę antyczną. Kandydat sam decyduje, czy przedstawia wyniki z poziomu podstawowego czy rozszerzonego. Ten drugi gwarantuje jednak zdobycie większej liczby punktów w procesie rekrutacji. Wyniki z rozszerzenia mnoży się razy jeden, podczas gdy wyniki z podstawy - razy 0,6.

Kolejnym etapem przeliczenia liczby punktów są wagi. Najmniejszą wagę w przypadku tej rekrutacji ma język polski - jego waga wynosi 10 proc. Oznacza to, że w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym należy uzyskany na maturze wynik pomnożyć razy 0,6, a następnie pomnożyć razy 10 proc. W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym - wystarczy pomnożyć maturalny wynik razy 10 proc. Otrzymana w tej sposób liczba odpowiada punktom za egzamin z języka polskiego.

Większe wagi - po 15 proc. - mają egzaminy z matematyki i języka obcego. Najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę będzie ten czwarty, którego waga wynosi aż 60 proc. Oznacza to, że im wyższy wynik na poziomie rozszerzonym z czwartego przedmiotu, tym większa szansa na dostanie się na studia.

Po przeliczeniu punktów za każdy przedmiot z osobna, należy je następnie zsumować. Otrzymany wynik to łączna liczba punktów, którą kandydat zdobył w procesie rekrutacji.

Rekrutacja na studia. Punkty na Uniwersytecie Jagiellońskim

Inaczej wygląda z kolei rekrutacja na historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu brane są pod uwagę dwa egzaminy maturalne. Pierwszym z nich jest wynik z historii, który mnoży się razy dwa. 

Drugi egzamin to jeden z grupy: filozofia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski i wiedza o społeczeństwie. Wynik z drugiego egzaminu mnoży się razy jeden.

Wybierane są wyniki matury najkorzystniejsze dla kandydata. Następnie wybrane wyniki z obu przedmiotów są sumowane i dzielone przez trzy. Rezultat dzielenia zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku to wynik rekrutacji kandydata.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy