Reklama

Reklama

Maturzyści odwołują się do KAE. Najwięcej wątpliwości względem biologii

650 ubiegłorocznych maturzystów skorzystało z możliwości odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - dowiedzieliśmy się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najwięcej zastrzeżeń, podobnie jak w roku poprzednim, dotyczyło sposobu oceniania zadań z biologii.

Reklama

Każdy maturzysta, który uzna, że jego arkusz egzaminacyjny został oceniony niewłaściwe, ma prawo złożyć odwołanie. Wówczas zadania budzące wątpliwości zdającego zostają ocenione ponownie.

Reklama

Od 2017 roku uczeń może odwoływać się dwukrotnie w tej samej sprawie. "Drugą instancją" jest Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE). W 2018 roku skorzystało z niej 650 maturzystów. Odwołania dotyczyły łącznie 1 710 zadań - poinformował nas dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Abiturienci, podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej wątpliwości mieli w przypadku biologii - złożono odwołania do 1262 zadań.

W przypadku pozostałych przedmiotów odwołań było znacznie mniej. Uczniowie zgłosili zastrzeżenia m.in. do 151 zadań z  języka polskiego, 112 zadań z chemii i 111 zadań z matematyki.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego uwzględniło odwołania łącznie od 49 zadań - odsetek wyniósł więc 2,9 proc. Uwzględnione odwołania dotyczyły następujących przedmiotów: biologii (27 zadań), języka polskiego (13 zadań), matematyki (5 zadań), chemii (2 zadania), języka angielskiego (2 zadania).

Dla porównania, w ubiegłym roku z KAE skorzystało 755 zdających. Maturzyści odwołali się od 2 220 zadań, w tym najwięcej dotyczyło biologii (1700). Kolegium rozstrzygnęło na korzyść maturzystów w przypadku 4,5 proc. zadań. 

Jak wygląda procedura odwołania się?

Procedura odwoływania się od wyniku matury może mieć obecnie dwa etapy.

Maturzysta, który uważa, że jego praca nie została poprawnie oceniona, ma prawo złożyć odwołanie.

By to zrobić, najpierw należy obejrzeć swój arkusza egzaminacyjny. W tej sprawie trzeba zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania świadectwa dojrzałości. Miejsce i czas wglądu do pracy wyznacza dyrektor właściwej dla abiturienta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Oglądając swoją prace, maturzysta może wykonać notatki czy zdjęcia arkusza.

Jeśli wgląd do pracy potwierdzi wątpliwości co do sposobu ocenienia zadań, maturzysta powinien złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. I tu bardzo ważne! Trzeba to zrobić w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania wglądu do swojej pracy.

Wówczas dyrektor OKE wyznacza egzaminatora - innego niż ten, który pierwotnie oceniał pracę - i on zajmuje się weryfikacją.

O jej wyniku informuje maturzystę dyrektor OKE, w terminie 14 dni od czasu złożenia wniosku o weryfikację. Jeśli egzaminator uzna, że popełniono błąd i zaniżono sumę punktów, dyrektor OKE może ocenę zmienić. Wówczas dotychczasowe świadectwo dojrzałości zostaje anulowane i wydaje się nowe z poprawionym wynikiem.

Druga instancja odwoławcza

Od 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło możliwości ponownego odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Lista arbitrów - rozstrzygających odwołania - prowadzona jest przez Ministra Edukacji Narodowej. Resort przekazuje ją dyrektorowi CKE, który wskazuje po dwie osoby do rozpatrzenia każdego odwołania: doświadczonego egzaminatora oraz pracownika szkoły wyższej - specjalistę w danej dziedzinie.

Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek ten - choć kierowany jest do dyrektora CKE - składa się we właściwej sobie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kolegium Arbitrażu ponownie ocenia pracę. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Jeśli zasiadający w nim eksperci uznają, że wynik został zaniżony, dochodzi do zmiany liczby punktów. Wówczas, podobnie jak w pierwszym przypadku, dyrektor OKE wydaje nowe świadectwo dojrzałości.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama