Reklama

Reklama

Matura 2019: Ostatni dzień egzaminów pisemnych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w czwartek do egzaminów pisemnych z języków narodowych – białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z języka kaszubskiego i z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych

Czwartek jest ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Reklama

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (wszystkie obligatoryjne na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 127 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 71 osób. Litewski ma zdawać 16 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 10 osób, ukraiński - 24, litewski - 15 osób.

Języki kaszubski należy na maturze do grupy przedmiotów dodatkowych do wyboru. Oznacza to, że tegoroczni absolwenci mogą go zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Egzamin zostanie przeprowadzony rano. Według CKE chęć zdawania egzaminu pisemnego z kaszubskiego zadeklarowało 26 osób.

W czwartek zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki z astronomią - w językach obcych. Przystępują do nich absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy - z matematyki - ma się zacząć o godz. 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o 10.35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny (geografia - o godz. 12.10, biologia - o godz. 13.45, chemia - o godz. 15.20). Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki - zaplanowano na godz. 16.55.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 25 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie, między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), ma służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 4 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 20 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 20-21 sierpnia.

Maturzyści mogą się odwołać od wyników egzaminu pisemnego. Postępowanie będzie dwuinstancyjne. Najpierw maturzysta składa wniosek o weryfikację liczby punktów uzyskanych z egzaminu do dyrektora okręgowej komisji. Od jego decyzji może się jeszcze odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy