Reklama

Reklama

Matura 2016: Historia sztuki, arkusze CKE

W 2016 roku chęć zdawania egzaminu maturalnego z historii sztuki zadeklarowało 2,8 tysiąca abiturientów, co daje około jeden procent wszystkich zdających. Publikujemy arkusze ze "starej" i "nowej" matury z tego przedmiotu.

Historia sztuki - nowa matura - poziom rozszerzony - POBIERZ ARKUSZ
Historia sztuki - stara matura - poziom podstawowy - POBIERZ ARKUSZ
Historia sztuki - stara matura - poziom rozszerzony - POBIERZ ARKUSZ

"Nowa matura"

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z historii sztuki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. 

"Stara matura"

Historia sztuki jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji, którą ma obowiązek złożyć do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z kilkudziesięciu zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności ze wszystkich trzech obszarów standardów na poziomie podstawowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pierwszego, czyli znajomości epok, stylów tendencji, wybitnych twórców i ich dzieł, terminologii z dziedziny historii sztuki. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części: 

a) część pierwsza polega na rozwiązaniu zestawu zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności z I i II obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych, czyli znajomości epok, stylów tendencji, wybitnych twórców i ich dzieł, terminologii z dziedziny historii sztuki, 

b) część druga ma charakter analityczny i polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej dwóch reprodukowanych dzieł malarstwa, architektury lub rzeźby. Analiza przebiega według określonych w arkuszu punktów. Ilustracjom mogą też towarzyszyć teksty, odnoszące się do dzieł, 

c) część trzecia polega na napisaniu zadania rozszerzonej odpowiedzi (wypracowania) na jeden z dwóch podanych tematów. Tematy mogą być tak sformułowane, że nawiązują do analizowanych wcześniej dzieł, ale mogą też dotyczyć zupełnie innego zakresu. Obydwa tematy sprawdzają wiedzę i umiejętności ucznia z zaproponowanych w temacie dziedzin i kierunków sztuki. Zdający wykazuje się umiejętnością dokonania selekcji materiału pod kątem problemu zawartego w temacie. To zadanie daje możliwość swobodnej wypowiedzi odzwierciedlającej też własne przemyślenia i sądy. 

Między częściami egzaminu nie przewiduje się przerwy. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy