Reklama

Reklama

Matura 2016: Najważniejsze informacje

Maturzyści zadeklarowali już ostatecznie, jakie egzaminy chcą zdawać w tym roku, a studniówkowa muzyka na salach balowych już ucichła. To dobra pora, aby przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2016. Przez cały czas trwania matur Interia będzie wam towarzyszyła. Na naszych stronach znajdziecie najcenniejsze i najważniejsze informacje, a także arkusze maturalne z proponowanymi przez naszych ekspertów rozwiązaniami. Gorąco zachęcamy także do śledzenia naszego Facebooka Interia Matura.

Warto przypomnieć, że egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych, a także przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym. Z kolei dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

Jakie przedmioty trzeba zdać obowiązkowo?

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego), absolwent może także zdawać język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;

Reklama

w części pisemnej - zdawane są egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej), język mniejszości narodowej

w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Każdy absolwent może wybrać jeden przedmiot z wymienionych: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

DODATKOWO: 

Maturzysta może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Jak będzie wyglądał egzamin ustny?

Sesja egzaminacyjna w przypadku egzaminu ustnego z jezyka polskiego trwa od 9 do 21 maja 2016 roku (oprócz 15 maja). Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2016 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00. Na każdy dzień przeznaczonych jest 32 zadania. Zadania, które każdy zespół przedmiotowy może wykorzystać do przeprowadzenia egzaminu danej grupy zdających, zależą od godziny rozpoczęcia egzaminu, zgodnie z następującym harmonogramem.

Na stronie CKE udostępniono grafikę objaśniającą te procedury:

Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg egzaminu ustnego, wygląda to następująco:

Warto zaznaczyć, że w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy. Nieco inne wymagania dotyczą języka polskiego - w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. 


Kiedy matura jest zdana?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu 

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, lub 

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub 

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił 

nie zdał egzaminu maturalnego.

Kiedy matura zostaje unieważniona?

Matura może zostać unieważniona w wyniku decyzji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta;

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach;

c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej. 

Warto pamiętać, że unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów, nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminów z pozostałych przedmiotów.

Jak wyglądają wyniki?

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane w procentach - za część ustną, a w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej z wyjątkiem pisemnego egzaminu z dodatkowych zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, przygotowanych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, których wyniki przedstawiane są wyłącznie w procentach.

Kto musi zapłacić za egzamin?

Jak na swoich stronach wyjaśnia CKE, egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 

- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz 

- dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy