Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura z matematyki dla osób z dyskalkulią. HFPC: Niekonstytucyjny wymóg

"​Wymóg zdania matury z matematyki przez osoby z głęboką dyskalkulią może być niezgodny z konstytucją" - oceniła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zwróciła się do Rzecznik Praw Obywatelskich o wystąpienie w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

"​Wymóg zdania matury z matematyki przez osoby z głęboką dyskalkulią może być niezgodny z konstytucją" - oceniła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zwróciła się do Rzecznik Praw Obywatelskich o wystąpienie w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

"Wymóg zdania egzaminu maturalnego z matematyki przez osobę z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność uniemożliwia zdanie tego egzaminu, w sytuacji, gdy osoba ta jest w stanie zdać pozostałe obowiązkowe egzaminy maturalne należy postrzegać jako nieuzasadnione i dyskryminujące ograniczenie możliwości korzystania z prawa do nauki z uwagi na niepełnosprawność" - wskazała fundacja w swoim wystąpieniu zaadresowanym do RPO Ireny Lipowicz.

HFPC dodała, że problem ten dotyczy osób, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie zdać obowiązkowej matury z matematyki, natomiast osiągają wysokie wyniki z pozostałych egzaminów maturalnych. "Dzieje się tak w przypadku osób, które doświadczają zaburzenia funkcji poznawczych w zakresie myślenia matematycznego, przy czym zaburzenia te nie uniemożliwiają w rzeczywistości podjęcia studiów wyższych tym osobom na kierunkach niezwiązanych bezpośrednio z matematyką, jak np. na kierunkach filologicznych lub artystycznych" - zaznaczyła fundacja.

Reklama

Tymczasem - jak przypomniała HFPC - ustawa o systemie oświaty wskazuje, że wymogiem zdania matury jest osiągnięcie ze wszystkich egzaminów obowiązkowych przynajmniej 30 proc. punktów oraz przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. "Przepisy nie wprowadzają żadnych wyjątków, które mogłyby mieć zastosowanie w szczególnych sytuacjach, w których niepełnosprawność uniemożliwia uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych" - zaznaczono w piśmie.

Fundacja dodała, iż na wcześniejszych etapach nauczania istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku przystępowania do określonego egzaminu. Może tak się zdarzyć w przypadku egzaminów gimnazjalnych. Tymczasem w odniesieniu do matury w przepisach przewidziano dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie mogą one polegać na "merytorycznym dostosowaniu zakresu treści, które stanowią podstawę przeprowadzenia egzaminu".

Niemożliwe jest więc - jak konkluduje fundacja - przygotowanie arkusza egzaminacyjnego, który nie będzie zawierał zadań np. z zakresu geometrii dla osób niemogących poprawnie interpretować danych przedstawianych w formie graficznej.

Dlatego obecne przepisy dotyczące obowiązkowej matury z matematyki są - zdaniem HFPC - niezgodne z m.in. z zapisem konstytucji mówiącym o równym traktowaniu obywateli w związku z zapewnieniem równego dostępu do wykształcenia. Według fundacji aktualne przepisy dotyczące matury z matematyki są też niezgodne z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z którą osoby takie nie mogą być wykluczane z powszechnego systemu edukacji.

Jednocześnie HFPC przypomniała w swym piśmie, że problemy "dotyczące zaburzeń myślenia matematycznego w postaci dyskalkulii sklasyfikowane są w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych". HPFC zdecydowała się podjąć sprawę po sygnałach od maturzystów z takim problemem.

"Wniosek HFPC wpłynął i jest obecnie analizowany w Biurze RPO" - powiedziała PAP Anna Kabulska z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Pisemny egzamin z matematyki stał się obowiązkowy od sesji egzaminacyjnej w maju 2010 r. po ponad 25-letniej przerwie.

Ostatnio - w drugiej połowie czerwca - TK rozpatrując inny z przepisów ustawy o systemie oświaty uznał, iż brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu administracyjnego jest zgodny z konstytucją. TK badał skargę 18 licealistów, którym unieważniono maturę z chemii, bo ich prace uznano za niesamodzielnie. Stanowisko skarżących poparła wówczas przed TK m.in. RPO.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy