Reklama

Reklama

Stan epidemii w Polsce. Szczegółowe postanowienia

Rząd od piątku, czyli od 20 marca aż do odwołania wprowadził w Polsce stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – wynika z rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi, że od piątku nie można koleją przekraczać granicy z Polską.

Równocześnie osoba, która przekracza granicę musi przekazać funkcjonariuszowi straży granicznej informacje o adresie, gdzie będzie przebywać podczas odbywania 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny. Dodatkowo też zobowiązana jest podać numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować.

Funkcjonariusze przekazują z kolei pozyskane dane do systemu teleinformatycznego, a wypełnione przez podróżujących karty lokacyjne wojewodom. Dodatkowo udostępnia się je m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, policji.

Reklama

Z obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski zwolnione są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, załogi statków i samolotów, kierowcy międzynarodowego transportu drogowego, polscy żołnierze lub sił sojuszniczych, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa wykonujący zadania służbowe.

W pozostałych przypadkach o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z niej zdecydować może państwowy inspektor sanitarny.

Osoba odbywająca kwarantannę zobowiązana jest powiadomić o tym swojego pracodawcę, a w ciągu trzech dni po jej zakończeniu złożyć jemu lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie.

Zakaz wywozu i zbywania poza Polską respiratorów oraz kardiomonitorów

Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono zakaz wywozu i zbywania poza Polską respiratorów oraz kardiomonitorów. Natomiast przedsiębiorca, który ma zamiar wywieźć lub zbyć takie produkty jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe, nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę. Wojewoda z kolei może złożyć wniosek do premiera zakazujący tego.

Równocześnie rozporządzenie nakłada w okresie stanu epidemii pewne ograniczenia na określone instytucje i zakłady pracy. Zakazano np. przedsiębiorcom prowadzenia działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem), a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania.

Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness.

Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Zamknięto na ten czas również uzdrowiska.

Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego". Ograniczenie to polega na "konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny".

Dodatkowo też w obiektach handlowych powyżej 2000 m kw. ograniczono handel detaliczny wyrobami tekstylnymi, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi oraz prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Natomiast zezwolono, by otwarte w centrach handlowych były sklepy spożywcze, drogerie, apteki, prowadzono sprzedaż gazet, artykułów budowlanych i remontowych.

Zakaz zgromadzeń

Dodatkowo też od 20 marca aż do odwołania "podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy (...) na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon".

Ponadto rozporządzenie pozwoliło, by osoba, która ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania mogła to uczynić w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, ale nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Równocześnie wprowadzono przepis, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane "za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności".

Zakazano także w czasie trwania stanu epidemii zgromadzeń. Dopuszczono je jedynie w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Równocześnie na czas trwania stanu epidemii obowiązuje nakaz dotyczący udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

"Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu" - stanowi rozporządzenie.

Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Koronawirus w Polsce

Zakażenia i zgony. Dane dzienne

60
2
56
1
34
10
48
10
30
5
43
2
86
1
21
47
20
37
54
1
86
1


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje