Reklama

Reklama

Opublikowano wytyczne ministerstwa dla żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umieściło na swojej stronie internetowej wytyczne dla miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku do trzech lat w związku z ich możliwym ponownym otwarciem od 6 maja.

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi MRPiPS opublikowało w środę szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do trzech lat opracowały Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zgodnie z wytycznymi organy prowadzące instytucje powinny ograniczyć liczebność dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Aby zaplanować pracę, organy prowadzące powinny zebrać od rodziców (np. telefonicznie lub mailowo) informacje o liczbie dzieci oraz o godzinach, w jakich będą one korzystać z zajęć opiekuńczych.

Reklama

Rodzicom powinny zostać przekazane informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia i z dowożeniem go do instytucji.

Przygotowanie pomieszczeń

Pomieszczenia w żłobkach i klubach powinny zostać odpowiednio przygotowane. W placówkach powinny znajdować się m.in. środki ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji powierzchni. W razie potrzeby pracownicy powinni otrzymać także indywidualne środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem). W zajęcia opiekuńcze w miarę możliwości nie powinny być angażowane osoby powyżej 60 lat.

Dyrektorzy placówek powinni zweryfikować dotychczasowe procedury pod kątem sanitarno-higienicznym, przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek i rezygnacja z mycia zębów w instytucji. Ograniczone ma być przebywanie osób trzecich w placówce, a przy wejściu do budynku będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci tym płynem).

Zgodnie z wytycznymi, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie należy wpuszczać go do instytucji, a rodzice zostaną poproszeni o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

Bez kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami

Dzieci pod nadzorem opiekuna będą mogły korzystać z placów zabaw i boisk na terenie instytucji. Wychodzenie na plac zabaw powinno być tak zorganizowane, aby poszczególne grupy nie kontaktowały się ze sobą. Zastrzeżono, że jeżeli dyrektor nie może zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, wówczas powinien go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Dyrektor powinien codziennie monitorować prace porządkowe. Dezynfekowane powinny być m.in. poręcze, klamki, włączniki światła i ramy łóżeczek. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

Z sali powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Sala powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Opiekunowie, organizując dziecku miejsce do spania, powinni pamiętać o zachowaniu dystansu między leżaczkami.

Posiłki zmianowo i monitorowanie temperatury

Posiłki powinny być wydawane zmianowo, a blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. Dostawcy kateringu powinni używać pojemników i sztućców jednorazowych.

Opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych powinni stale obserwować stan swojego zdrowia i dwa razy dziennie mierzyć temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37 st. C opiekunowie powinni pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Opiekunowie powinni zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Nie powinny być organizowane wyjścia poza teren instytucji (np. spacer do parku).

Tylko dzieci bez objawów chorobowych

Rodzice powinni przekazać dyrektorowi lub opiekunowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Do żłobka i klubu można przyprowadzać dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji należy zmierzyć mu temperaturę. Do placówki nie można posyłać dziecka, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Powinni także regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (np. że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania, a także nie podawać ręki na przywitanie).

Reklama

Reklama

Reklama