Reklama

Reklama

Nauka w szkołach. Jakie zasady obowiązują?

Do 28 marca wydłużona została nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Młodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach, z wyjątkiem uczniów z woj. lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy przeszli na nauczanie hybrydowe.

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady funkcjonowania szkół

Do 28 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka młodszych uczniów - z klas I-III szkół podstawowych - pozostaje bez zmian, z wyjątkiem czterech województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam do 28 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna, a uczniowie przechodzą na nauczanie w trybie hybrydowym. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego jest to złagodzenie dotychczasowych obostrzeń (w tym województwie uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 1 marca uczyli się zdalnie). W pozostałych trzech województwach jest to zaostrzenie obostrzeń.

Reklama

Na czym polega nauczanie hybrydowe?

Nauczanie hybrydowe - zgodnie z nowelą - ma polegać na tym, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje zajęcia w szkole, a co najmniej 50 proc. uczniów uczy się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły ustala harmonogram prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W pozostałych 12 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal uczą się w tym trybie.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, odbywają się stacjonarnie.

Wyjątki

Nadal obowiązują też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

W obecnej nowelizacji dopisano jeszcze jeden - umożliwiono uczniom szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, realizację praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia, co jest uzasadnione specyfiką kształcenia w zawodach medycznych.

Niezmienione pozostają m.in. zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych. Dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą sami decydować o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy też szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Ponadto, w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub dziecka, które nie ma możliwości nauczania w domu, również utrzymuje się dotychczasowe rozwiązania. Dyrektor ma obowiązek zorganizować mu zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły.

Również bez zmian pozostają zasady dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Szkolenie sportowe dla uczniów tych szkół może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.

Ładowanie...


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy