Reklama

Reklama

Koronawirus w Polsce. GIS zaktualizował wytyczne m.in. dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował w piątek, 5 czerwca, zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci i zmniejszenie z 4 do 3 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o dwoje. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie.

Reklama

Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

W instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat grupa wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W jednej sali mogą przebywać trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Do grupy dzieci przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Dzieci nie powinny zabierać ze sobą zabawek

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi, w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek.

GIS zaznacza, że jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Sanepid wskazuje, że dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Zalecenia głoszą, że należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Dystans między opiekunami i dziećmi

Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Chodzi np. o różne godziny przyjmowania grup do placówki i o różne godziny zabawy na zewnątrz.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i z personelem nimi się opiekującym.

GIS zaleca, aby opiekunowie zachowywali dystans między sobą, wynoszący minimum 1,5 m. Także rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do oraz z podmiotu mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum dwa metry.

Przewidziano, że rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi dwa m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności, takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Co, jeśli dziecko ma objawy koronawirusa?

Sanepid akcentuje, że do placówek mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci mają być również przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

W wytycznych wskazano, że należy uzyskać zgodę rodziców i opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum dwóch m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców i opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Zalecana aktywność na zewnątrz

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

W razie korzystania przez grupę z placu zabaw, poza terenem danego podmiotu, zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów, do których dzieci będą miały dostęp.

Sprzęt na placu zabaw lub na boisku należącym do podmiotu powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany - jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Przede wszystkim higiena i czystość

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk i zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do podmiotu i pilnować dezynfekcji.

Rekomendowane jest monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury czy włączników.

Zaleca się też m.in. wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

Kwestia posiłków

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. Celsjusza lub je wyparzać.

GIS wskazuje, że od dostawców kateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej mówią, że obecnie zajęcia opiekuńcze realizowane są w ponad 15 tys. przedszkoli, do których uczęszcza ponad 203 tys. dzieci.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama