Reklama

Koronawirus. ​Opublikowano "Strategię walki z pandemią COVID-19. Wersja 2.0"

Zwiększenie bazy łóżek szpitalnych dla pacjentów z COVID-19, koordynację ruchu pacjentów chorych na koronawirusa, rozbudowę sieci mobilnych punktów wymazów, zwiększony udział lekarzy POZ oraz zaostrzanie polityki obostrzeń - zakłada zredefiniowana jesienna strategia walki z pandemią.

O opublikowaniu dokumentu pod nazwą "Strategia walki z pandemią COVID-19. Jesień 2020. Wersja 2.0" poinformował w piątek (9 październik) wieczorem na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak czytamy w dokumencie, strategia obrazuje najważniejsze zmiany kierunkowe, jakie zostaną podjęte w celu skutecznej walki z pandemią wirusa COVID-19 przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych konsekwencji wprowadzania obostrzeń. Strategia jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii.

"W okresie jesienno-zimowym będziemy mieli do czynienia z nałożeniem się wielu innych czynników wpływających na stan zdrowia obywateli, w tym nałożenia się na siebie COVID-19 i sezonowego wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany podejścia do walki z pandemią. W związku z nabyciem większej wiedzy o biologii wirusa oraz możliwością elastycznego wykorzystania dotychczas podjętych działań organizacyjnych i infrastrukturalnych, możliwa jest zmiana podejścia do sposobu reagowania na zagrożenie związane z zakażeniem wirusem COVID-19" - zaznaczono.

Reklama

Wskazano, że wykorzystanie aktualnego potencjału pozwala na odejście od stosowania mechanizmów prewencyjnych na rzecz podejmowania działań celowanych. "Stosujemy elastyczne zarządzanie ryzykiem zapadalności poprzez analizę aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze (województwo/powiat/gmina) " - wyjaśniono.

"Decyzje są podejmowanie w oparciu o analizę występujących na konkretnych obszarach czynników ryzyka oraz ich wpływu na różne sfery życia. Przykładem takiego postępowania jest powrót dzieci do szkół. Koszt utraty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostającej przez długi okres w odizolowaniu od rówieśników, braku możliwości powrotu rodziców do pracy, a co za tym idzie spowolnienia gospodarczego w znaczący sposób przewyższył ryzyko związane z potencjalnym zwiększeniem zachorowalności i przeważył o podjęciu decyzji o uruchomieniu szkół z dniem 1.09.2020 r. Fundamentem nowej strategii walki z epidemią COVID-19 jest stosowanie działań dopasowanych w skali regionu, a nie całego kraju. Natężenie działań ochronnych będzie dostosowywane do występującego ryzyka zakażeń w danym regionie. Środki zaradcze będą adekwatne do skali ryzyka" - czytamy w dokumencie.

Poinformowano w nim, że w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań, kierując się wyżej opisanym podejściem, dokonano redefinicji strategii walki z pandemią COVID-19 jesień 2020 oraz uruchomiono kolejne działania mające na celu ograniczenie transmisji wirusa.

Zwiększono bazę łóżek szpitalnych

"Zwiększono bazę łóżek szpitalnych na wszystkich poziomach zabezpieczenia szpitalnego pacjentów z COVID-19. Wzmocniono kompetencyjnie Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego. Ich podstawowym zadaniem będzie koordynacja ruchu pacjentów chorych na koronawirusa. Zwiększony zostanie udział lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów z COVID-19. Ponadto planowane jest sukcesywne zaostrzanie polityki obostrzeń ze szczególnym naciskiem na skuteczną ochronę grup szczególnego ryzyka" - czytamy w strategii.

Pisząc o zmianach organizacyjnych, wskazano, że ich celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, zwiększenie zdolności do testowania i usprawnienie działania inspekcji sanitarnej.

Wśród działań wskazano na redefinicja trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego i zwiększanie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz dostępnych respiratorów.

Na poziomie I wskazano na zwiększanie liczby miejsc we wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ) umożliwiających przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID-19, do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie.

Na poziomie II wskazano na zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym COVID-19 na oddziałach zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych oraz w innych oddziałach. Wydzielenie bezpiecznych stref dla pacjentów, którzy leczeni są z innych przyczyn niż COVID-19.

Na poziomie trzecim wskazano na utworzenie w każdym województwie szpitala koordynacyjnego, przy którym działa Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Utworzenie dodatkowych stanowisk intensywnej terapii. Za zgodą Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogły być udzielane świadczenia dla pacjentów niechorujących na COVID-19.

Rozbudowa sieci punktów wymazów

Zapisano też rozbudowę sieci mobilnych punktów wymazów (drive thru) poprzez: uelastycznienie czasu funkcjonowania mobilnych punktów wymazów i zwiększenie liczby mobilnych punktów wymazów, a także włączenie POZ do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych. Zlecenie badania będzie odbywało się za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl.

W zmianach organizacyjnych wskazano również na elektronizację obiegu zgłoszeń o osobach zagrożonych zakażeniem do inspekcji sanitarnych.

Jeśli chodzi o koordynację za cel uznano usprawnienie koordynacji przepływu pacjentów. Ma się to dziać poprzez wzmocnienie roli Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego poprzez włączenie do ich składu dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawicieli szpitali koordynacyjnych. Do zadań zespołu ma należeć bieżące koordynowanie przepływu pacjentów pomiędzy szpitalami na terenie województwa w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, POZ i AOS - koordynowanie ruchu karetek "wymazowych", koordynowanie ruchu karetek transportowych COVID-19, koordynowanie przekazywania pacjentów do izolatoriów.

Jeśli chodzi o strategię testowania za cele uznano: koncentrację na testowaniu pacjentów objawowych (według aktualnych wytycznych WHO i CDC) i ochronę osób z grup ryzyka mogących przechodzić chorobę najciężej (osoby starsze, z obniżoną odpornością, przebywające w jednostkach całodobowej opieki).

Wśród działań wskazano obligatoryjne testowanie: osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19, osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej (hospicja, ZOL, DPS, itp.).

Wskazano też na testowanie pacjentów bezobjawowych w sytuacji, jeśli jest to niezbędne w ramach dochodzenia epidemiologicznego i opracowywania ognisk zakażeń (np. w dużych zakładach pracy) oraz wykorzystanie szybkich testów, w tym testów antygenowych, w SOR do diagnozy pacjentów z objawami

Jeśli chodzi o działania prewencyjne za cele uznano: ograniczenie transmisji wirusa, ograniczenie osób z infekcjami górnych dróg oddechowych (zmniejszenie zachorowań na grypę).

Wśród działań wskazano na DDM (dystans społeczny, dezynfekcja i maseczki) - będzie nadal podstawą działań prewencyjnych, budowania odpowiedzialności za siebie i innych.

Szczepienia przeciwko grypie

Wymieniono też: szczepienia przeciwko grypie - bezpłatne szczepienia dla osób 75+ oraz pracowników ochrony zdrowia i farmaceutów; wprowadzanie obostrzeń dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej z uwzględnieniem osób ze szczególnym ryzykiem narażenia; zero tolerancji - wprowadzenie przejrzystych przepisów prawa oraz wzmocnienie sankcjonowania kar za niedostosowanie się do obowiązujących zasad.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Podkreślono, że policja będzie rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zapowiedziano, że z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione będą osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Na żądanie policji lub staży gminnej będą one musiały przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający powyższe. W każdym innym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

W strategii zapisano też włączenie POZ do systemu walki z COVID-19 w celu zwiększenie udziału POZ w opiece nad pacjentem z COVID-19. Wymieniono: zniesienie obowiązku spełnienia kryterium czterech objawów do zlecenia testu w kierunkuSARS-CoV-2 podczas teleporady; umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolacji domowej; umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolatorium, w sytuacji braku możliwości odbywania izolacji pacjenta w warunkach domowych. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy