Reklama

Reklama

Fundusze Europejskie

To już nie Warszawa decyduje o rozdziale unijnych funduszy - Regionalne Programy Operacyjne na lata

Pierwszy budżet unijny, w którym nastąpiła znacząca decentralizacja rozdziału środków na rozwój regionalny obejmował lata 2007-2013. Łączna suma środków przyznanych wówczas przez Unię Europejską na rozwój Polski wyniosła około 67,3 mld euro.

Oprócz pięciu krajowych programów operacyjnych istnieją także programy dla każdego województwa - szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) realizujących projekty inwestycyjne. Przeznaczono na nie ponad 25 proc. środków, czyli 17,3 mld euro (ok. 71,6 mld zł) z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przyjęcie 16 odrębnych RPO jest przykładem decentralizacji zarządzania rozwojem regionalnym. Każdy z Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada planom rozwoju każdego województwa. To samorządy wojewódzkie podejmują decyzję, jakie wsparcie odpowiada charakterowi regionu oraz jego potrzebom. Dostępne środki rozdzielane są efektywniej i mogą przynieść większe korzyści ekonomiczne i społeczne na terenie danego województwa, niż gdyby decyzje zapadały centralnie.

Reklama

W ramach własnych RPO samorządy wojewódzkie udzielają dofinansowania inwestycjom związanym ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, czy też promocją regionu. Istotne jest także wsparcie przedsiębiorczości, a szczególnie rozwoju małych i średnich firm. Wysokość wsparcia wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb.

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią zarządy województw, które odpowiadają m.in. za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Zasadą jest, że inwestycje dofinansowane w ramach danego RPO, muszą być zrealizowane na terenie województwa, które przyznało środki.

"Kapitał ludzki" bez ograniczeń

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako jedyny realizowany jest tak na poziomie centralnym, jak i regionalnym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu było umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału mieszkańców regionu, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Wartość dofinansowania z EFS w ramach tzw. komponentu regionalnego (projekty mogły być realizowane tylko w województwie, w którym został zorganizowany konkurs) wynosiła 6,8 mld euro. Dofinansowane działania dotyczyły rynku pracy, w tym wzrostu poziomu zatrudnienia, integracji społecznej, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego, rozwoju kadr oraz podniesienia poziomu wykształcenia w regionie. Wpływały one na zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Realizacja projektów odbywała się poprzez organizację szkoleń, seminariów, programów rozwojowych, stypendia i doradztwo.

Nowa perspektywa, więcej pieniędzy dla regionów

Doświadczenia płynące ze zrealizowanych już programów operacyjnych zostały wykorzystane w przygotowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Samorządy Województw we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zdecydowały, że kolejne RPO będą miały charakter dwufunduszowy tzn. w ramach jednego programu będzie można otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na projekty infrastrukturalne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (na tzw. projekty miękkie m.in. szkolenia itp.).

Środki dostępne w ramach RPO 2014-2020 uległy zdecydowanemu zwiększeniu - do kwoty 31,276 mld euro (co stanowi niemal 38 proc. z kwoty wszystkich środków unijnych przyznanych Polsce w wysokości 82,5 mld euro).

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy