Reklama

Reklama

Fundusze Europejskie

Słowa i słówka w języku fundu-europejskim

Etymolodzy analizujący za sto lat zmiany w języku polskim na początku XXI wieku zwrócą zapewne uwagę na falę nowego słownictwa niezwiązanego tylko z postępem technologicznym i rewolucją w mediach. Wraz z aktywnością Unii Europejskiej z dokumentów brukselskich urzędników do języka polityków, dziennikarzy i biznesmenów przeniknęło słownictwo związane z funduszami europejskimi. Określenia z pogranicza prawa, finansów i gospodarki nie dla każdego są zrozumiałe. A powinny... W końcu chodzi tu o duże pieniądze, z których można skorzystać.

Oto mini słowniczek pojęć ważnych dla każdego, kto chce zrozumieć czym są Fundusze Europejskie.

Fundusze strukturalne
- środki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów członkowskich. W latach 2007-2013 Unia Europejska zdefiniowała dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -
fundusz strukturalny umożliwiający zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Wspiera inwestycje produkcyjne, rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) -
fundusz strukturalny, który stanowi główny instrument polityki społecznej UE. Zapewnia pomoc finansową projektom realizującym szkolenia zawodowe, zmianę kwalifikacji zawodowych oraz tworzącym nowe miejsca pracy.

Rozwój regionalny
- działania podejmowane przez władze regionalne i krajowe, których celem jest wzrost gospodarczy regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców.

Okres programowania
- 7-letni okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej uczestniczy/ła w wydatkowaniu pieniędzy z okresów programowania 2004-2006 (okres częściowy), 2007-2013, 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) -
dokument określający strategię rozwoju regionu wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte z pomocą funduszy EFRR i EFS. Przygotowany jest przez samorząd województwa po konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a obowiązuje po przyjęciu przez Komisję Europejską. Każde województwo posiada swój własny RPO.

Instytucja Zarządzająca RPO (IZ RPO)
- wyznaczony przez państwo regionalny organ władzy publicznej odpowiedzialny za zarządzanie programem. W Polsce, w przypadku 16 RPO, rolę tę pełni zarząd województwa (5 członków zarządu na czele z marszałkiem województwa wybieranych przez sejmik województwa).

Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II)
- każdy podmiot publiczny lub prywatny wykonujący obowiązki w imieniu Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty. IP II powołane są do prowadzenia naborów wniosków, wyboru projektów, a następnie ich rozliczenia.

Wnioskodawca
- instytucja, organizacja, podmiot wnioskujący o dofinansowanie własnego projektu ze środków pomocowych.

Beneficjent
- wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie projektu. To, kto jest uprawniony do wnioskowania o wsparcie ze środków unijnych, do podpisania umowy o dofinansowanie oraz odpowiada za realizację projektów - określają poszczególne Programy Operacyjne.

Projekt inwestycyjny
- przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont (wyłącznie jako koszt inwestycyjny), realizujące ściśle określony cel.

Kwalifikowalność wydatków
- kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy strukturalnych.

Oś priorytetowa
- jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele.

Podmioty administracji publicznej
- są to:

Reklama

- organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

- jednostki budżetowe,

- samorządowe zakłady budżetowe,

- państwowe fundusze celowe.

Przedsiębiorca - podmiot niezależnie od jego formy prawnej prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. W ramach RPO wspierani są mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Różnicowanie wielkości przedsiębiorców odbywa się według kryteriów wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz wysokości rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.

Nieprawidłowość - naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej przez finansowanie nieuzasadnionego wydatku.

Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie UE, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie wybranym przedsiębiorstwom. Zasady przyznawania pomocy publicznej regulowane są przez rozporządzenia zatwierdzone przez KE.

Cross-financing - zasada elastycznego finansowania, ułatwiająca wdrażanie jednofunduszowych programów operacyjnych. Polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru innego funduszu strukturalnego. Zasada ta stosuje się do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów, jak i bezpośrednio powiązane z projektem lub grupą projektów. Udział środków możliwych do objęcia zasadą jest ograniczony do 10 proc. na poziomie osi priorytetowej Programu.

Innowacja - idea, postępowanie lub przedmiot, który jest jakościowo odmienny od dotychczasowych. Innowacje obejmują produkty, usługi oraz działania. Powodzenie na rynku jest miernikiem wdrożenia udanej innowacji. W firmie, przez innowacje rozumie się najczęściej nowości zastosowane w produktach, technice lub w zarządzaniu.

Ewaluacja - ocena wartości interwencji publicznej dokonana przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności, trwałości) i standardów oraz w oparciu o zebrane i zinterpretowane za pomocą odpowiedniej metodologii informacje. Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy