Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2015

Egzamin gimnazjalny 2015 – kto nie musi go pisać?

Egzamin gimnazjalny 2015 rozpocznie się już 21 kwietnia. Jednak nie każdy trzecioklasista musi go zdawać. Częściowo zwolnieni z testu gimnazjalnego są m.in. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wybrani gimnazjaliści zwolnienie są z pisania testu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i testów w szkołach. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do testu gimnazjalnego:

Reklama

- ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Co musisz zabrać na egzamin gimnazjalny - sprawdź!

- ucznia, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do testu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku) - na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimz zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych testem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia (stwierdzającego uzyskanie tytułu - laureata lub finalisty) są zwolnieni z odpowiedniej części testu. Jeśli ktoś został laureatem w olimpiadzie z przedmiotów ścisłych musi przystąpić do egzaminów tylko z części humanistycznej i językowej - analogicznie w innych przypadkach.

Zaświadczenie, o zastaniu laureatem przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie z części testu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części testu gimnazjalnego najwyższego wyniku. W tym przypadku nie musisz pisać części egzaminu - a szkoły ponadgimnazjalne honorują to jak najwyższy wynik.

Wszystkie terminy egzaminu gimnazjalnego znajdziesz tutaj!

Dowiedz się więcej na temat: egzamin gimnazjalny 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje