Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2015

Egzamin gimnazjalny 2015. Co zrobić, by zobaczyć swój arkusz?

Egzamin gimnazjalny 2015 coraz bliżej. Jeśli będziesz mieć wątpliwości, co do wyniku egzaminu i chciałbyś zobaczyć swoją pracę, pamiętaj, że masz do tego pełne prawo. Jedynym warunkiem, by mieć wgląd do swojej pracy jest uprzednie złożenie pisemnego wniosku.

Prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego, ma nie tylko uczeń ale również jego rodzic czy prawny opiekun.

By mieć możliwość zobaczenia swojej pracy egzaminacyjnej, należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może zostać przesłany tradycyjna drogą pocztową, faksem lub mailowo.

Formularz powinieneś znaleźć na stronie twojej komisji okręgowej. We wniosku należy wskazać imię nazwisko; PESEL; dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz jeżeli to tylko możliwe adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego; egzamin którego wgląd dotyczy; zakres wglądu do egzaminu.

Reklama

Termin wglądu do egzaminu wyznacza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z uczniem, który złożył wniosek. Na wyznaczenie terminu dyrektor ma 5 dni, od czasu otrzymania wniosku o wgląd do pracy.

Gdzie zobaczę moją pracę?

Zazwyczaj wgląd do pracy odbywa się w siedzibie komisji okręgowej, jednak w szczególnych przypadkach np. niepełnosprawności ucznia - wgląd do pracy może odbyć się w innym miejscu.

Uczeń nie może na wgląd do pracy czekać dłużej niż 14 dni od daty złożenia wniosku o wgląd, chyba że do komisji wpłynęła duża ilość takich wniosków, dyrektor może podjąć decyzje o wydłużeniu terminu.

Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony:

- na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej

- na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.

Jeśli uczeń, czy rodzic spóźni się na wgląd pracy, termin wglądu, jeśli to tylko możliwe, przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego samego dnia nie jest już możliwe termin może zostać przesunięty na inny dzień.

Prace egzaminacyjne są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Po tym okresie nie jest możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Komisja nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem do miejsca, w którym odbywa się wgląd do egzaminu.

Zobacz, co powinieneś wiedzieć na temat egzaminu gimnazjalnego 2015!

Wszystkie terminy egzaminu gimnazjalnego znajdziesz tutaj!

Co musisz zabrać na egzamin gimnazjalny - sprawdź!
Reklama

Reklama

Reklama