Reklama

Reklama

Regulamin konkursu Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza "Człowiek z pasją"

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza "Człowiek z pasją".

Postanowienia ogólne
 
1. Celem Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza "Człowiek z pasją" (dalej: "Konkurs") jest: a. poszukiwanie i nagradzanie utalentowanych dziennikarzy młodego pokolenia, którzy stanowić mogą o przyszłości zawodu; b. chęć podkreślenia fundamentalnych zasad wykonywania profesji dziennikarskiej, a w szczególności zasad rzetelności, obiektywizmu, uczciwości, dążenia do prawdy, szacunku i tolerancji;  c. uhonorowanie pamięci Zygmunta Moszkowicza, dziennikarza, redaktora i wykładowcy akademickiego, który z pasją angażował się w wychowanie młodych dziennikarzy.
 
2. Organizatorem Konkursu jest spółka GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 416593 (dalej: "Organizator").
 
3. Konkurs trwa od dnia 6 lutego 2019 roku do 24 maja 2019 roku do godziny 23:59:59. Ocenie w Konkursie podlegają prace opublikowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
4. Konkurs ma charakter otwarty.
 
5. Konkurs przeznaczony jest dla młodych dziennikarzy, którzy poprzez różnorodne formy przekazu sprawiają, że sztuka dziennikarska rozwija się i służy społeczeństwu.
 
6. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.czlowiekzpasja.pl.
 
7. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
II. Uczestnicy Konkursu
 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba pełnoletnia, która do 31 grudnia 2018 roku nie ukończyła 30 roku życia, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
 
2. Do udziału w Konkursie dopuszczone mogą być materiały opublikowane w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe tj. w mediach tradycyjnych, elektronicznych albo w Internecie, a także publikowane za pośrednictwem ogólnodostępnych platform blogowych i serwisów streamingowych (YouTube, Vimeo itd.) (z wyłączeniem stron dostępnych za opłatą w zakresie w jakim uniemożliwiają Jury zapoznanie się całością Materiału bez opłat).
 
3. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku
wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie prac naruszających prawo lub dobry obyczaj, a także dostarczonych na nośniku o niskiej jakości technicznej, uniemożliwiające zapoznanie się z treścią i przekazem Materiału.
 
5. Materiał dziennikarski może mieć postać tekstu, zapisu fotograficznego, zapisu audio, zapisu audio-video lub kombinacji tych form.
 
6. Zgłoszenia w Konkursie można dokonać osobiście. Dodatkowo zgłoszenia udziału w Konkursie dokonać może również redakcja, z którą związany jest dziennikarz, z tym zastrzeżeniem, że dla skuteczności tego typu zgłoszenia niezbędne jest dokonanie czynności opisanych w rozdziale III ust. 4 poniżej przez zgłaszanego Uczestnika.
 
III. Zasady Konkursu
 
1. Do udziału w Konkursie zgłoszona może być tylko jedna praca Uczestnika, przy czym przez pojęcie pracy rozumie się pojedynczą publikację (np. artykuł, nagranie wideo, fotoreportaż lub materiał internetowy), a nie cykl. Dopuszczalne jest zgłoszenie prac powstałych we współpracy autorskiej, z zachowaniem zasady jednego zgłoszenia na jedno nazwisko.
 
2. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia Organizator dopuszcza do udziału w konkursie pracę Uczestnika (Uczestników), która wpłynęła jako pierwsza w kolejności.
 
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 6 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r. pobrać formularz zgłoszenia do Konkursu ze strony internetowej Konkursu i dokonać czynności opisanych w ust. 5 do 6 poniżej.
 
4. Zgłoszenie musi zawierać prawidłowe dane osobowe i kontaktowe Uczestnika i/lub zgłaszającej Redakcji.
 
5. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez Redakcję Organizator nawiąże kontakt z Uczestnikiem (Uczestnikami), celem potwierdzenia udziału w Konkursie i przesłania zgłoszenia o którym mowa w pkt. 6 poniżej
 
6. Dokonując zgłoszenia należy: a. Zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie www.czlowiekzpasja.pl b. Wysłać podpisany formularz opisany w ust.3 powyżej na adres czlowiekzpasja@firma.interia.pl o treści następującej: i. W polu temat: proszę wpisać "zgłoszenie konkurs "Człowiek z Pasją", ii. Wskazać dane osobowe imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu, iii. Podać adres URL pod którym dostępny jest dla każdego użytkownika sieci Internet materiał osoby zgłaszającej się do Konkursu (prosimy nie przesyłać plików multimedialnych),
W przypadku tekstu - adres URL z dokładną informacją o miejscu i dacie pierwotnej publikacji albo skan lub kopia publikacji ze wskazaniem miejsca i daty pierwotnej publikacji. W przypadku materiału audio i wideo - adres URL z dokładną informacją o miejscu i dacie pierwotnej publikacji oraz adres URL do serwisów streamingowych np. YouTube, Soundcloud, Vimeo z tym zastrzeżeniem, że materiał może być ustawiony jako prywatny, tylko do wglądu jury konkursowego.
 
c. Złożyć oświadczenia o treści następującej: Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród laureatom Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
 
7. Wybór laureatów zostanie przeprowadzony w następujący sposób: a. W terminie od 16 marca do 19 kwietnia 2019 roku, Jury preselekcyjne powołane przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych do Konkursu Materiałów i wybierze 10 (słownie: dziesięć) Materiałów, które przejdą do finału konkursu, z czynności zostanie sporządzony protokół konkursowy. b. W terminie do 19 maja 2019 z 10 wybranych Materiałów Jury konkursu wybierze 4 Laureatów konkursu, którzy zostaną podani do publicznej wiadomości w maju lub czerwcu 2019 roku.
 
8. W konkursie Jury będzie oceniać adekwatność zgłoszonego materiału do tematu konkursu (Człowiek z pasją), oryginalne ujęcie tematu, warsztat dziennikarski, a także formę materiałów, łączenie gatunków dziennikarskich i narzędzi w multimedialną całość.
 
IV. Wybór Laureatów
 
1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 4 Uczestników (dalej: "Zwycięzcy"), tj. 3 wyróżnionych Laureatów oraz 1 Zwycięzca Nagrody Głównej.
 
2. O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawie, w maju br. Dokładny termin i miejsce Gali zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 kwietnia 2019 r.
 
3. Wyboru laureatów dokonuje Jury powołane przez Organizatora. Jury pracuje w oparciu o przyjęty regulamin obrad.
 
4. Jury, powołane przez Organizatora składać się będzie z 11 osób, dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby członków Jury w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
 
5. Zadaniem Jury będzie w szczególności: a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, b. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników
 
6. Jury dokona wyboru: a. 1 Zwycięzcy nagrody głównej przyznając 1 nagrodę główną oraz b. 3 Wyróżnień przyznając nagrodę opisaną w rozdz. V ust.2 Regulaminu dla każdego z wyróżnionych.
 
8. Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, którego Materiał zostanie wybrany przez Jury Konkursu z wszystkich Materiałów zgłoszonych do Konkursu zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 7 rozdziału III Regulaminu (dalej: "Zwycięzca Nagrody Głównej"). Wyróżnienie otrzyma Uczestnik, którego Materiał został wybrany przez Jury w następnej kolejności zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 7 rozdziału III Regulaminu
 
9. Procedura opisana w ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio do czynności opisanych w ust.7 lit. a rozdz. III Regulaminu.
 
10. Z posiedzeń Jury, podczas których będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.
 
11. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną podane do publicznej wiadomości podczas uroczystej Gali oraz na stronie internetowej konkursu.
 
V. Nagrody
 
1. Nagrodą Główną w Konkursie jest: a. 7000 zł oraz b. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 777,70 zł
 
2. Nagrodami dla Laureatów wyróżnień są upominki.
 
3. Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 
4. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 
5. Laureat Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
 
6. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 1 lit. b rozdz. V Regulaminu powyżej nie zostanie wydana Zwycięzcy Nagrody Głównej Konkursu, lecz przekazana przez
Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 
7. Organizator Konkursu zobowiązuje się skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail w celu poinformowania Uczestnika Konkursu o przyznaniu nagrody i sposobie realizacji uprawnienia w tym zawnioskuje o niezbędne dane osobowe.
 
8. Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne do wydania Nagrody dane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 
VI. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród laureatom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
 
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.czlowiekzpasja.pl w przypadku, gdy zostaną oni laureatami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wyboru laureatów Konkursu.
 
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.  
 
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 dni kalendarzowych od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
 
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.  
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.  
 
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  
 
6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 
3. Niniejszy Regulamin podlega prawu Polskiemu.
 
Kraków, 5 luty 2019, GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k.

Reklama

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy