Reklama

Projekt specustawy dot. przygotowań do ŚDM przyjęty

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek projekt tzw. specustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Są w nim m.in. zapisy dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego oraz szczególne uprawnienia dla policji i innych służb.

Projekt ustawy przygotowanej w KPRM ma ułatwić przygotowania do organizacji tego wydarzenia i właściwe zabezpieczenie go. Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z tym, że w ŚDM może wziąć udział nawet 2,5 mln pielgrzymów, konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.

Jak tłumaczą autorzy projektu, specustawa potrzebna jest również z tego względu, że do wydarzeń o charakterze religijnym, choćby tak licznych i złożonych organizacyjnie jak ŚDM, nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Reklama

W projekcie zaproponowano, by organizator ŚDM miał obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, który przedłoży Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do 15 maja br. Projekt zakłada także przyznanie policji szczególnych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególne uprawnienia miałyby być przyznane również m.in. Straży Ochrony Kolei.

Sporo miejsca poświęcono transportowi; przewiduje się m.in. zorganizowanie dodatkowych przejazdów kolei i zmiany w rozkładzie jazdy. Zaproponowano, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się uczestników ŚDM oraz monitorował natężenie ruchu i występowanie ewentualnych utrudnień na drogach publicznych. Zawarto także specjalne regulacje dotyczące transportu lotniczego, m.in. wyłączenie 3-dniowego terminu na składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz lotniczy.

W projekcie powierza się wojewodzie małopolskiemu szczególne zadania w obszarze zabezpieczenia medycznego ŚDM, w tym stworzenie planu, koordynację działań uczestników realizujących zabezpieczenie medyczne, zwiększenie gotowości podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zorganizowanie struktur zabezpieczenia medycznego w miejscu uroczystości. Część zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego ŚDM wykonywał będzie minister zdrowia (np. zakup specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu medycznego, niezbędnych do zabezpieczenia medycznego ŚDM).

W celu ułatwienia organizacji ŚDM projekt przewiduje także wyłączenie w niektórych przypadkach stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W zamian zaproponowano określenie zasad, na jakich maja opierać się zamówienia, w szczególności dotyczących przejrzystości i niedyskryminacyjnego mechanizmu wyłaniania wykonawców.

Projekt zakłada także usprawnienie łączności. Niezbędne będzie zapewnienie przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz w szczególności dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych (112).

Zapisano też, że uczestnicy ŚDM ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen zwolnieni będą z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy