Reklama

Matura 2016: Łacina i kultura antyczna. Mamy arkusze!

W tym roku egzamin maturalny z języka łacińskiego nie cieszył się szczególną popularnością. W całym kraju zdawało go zaledwie 85 osób. Publikujemy arkusze dla zainteresowanych maturzystów.

Język łaciński i kultura antyczna - POBIERZ ARKUSZ

Zadania w arkuszu maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie: umiejętności przekładu na język polski łacińskiego tekstu, znajomości gramatyki łacińskiej, wiedzy o antyku, realiach historyczno-kulturowych, osiągnięciach kultury antycznej, mitologii Greków i Rzymian, umiejętności objaśniania związków kultury i tradycji antycznej z kulturą współczesną, w tym polską. 

Reklama

Arkusz egzaminacyjny z języka łacińskiego i kultury antycznej składa się z trzech części: a) część pierwsza polega na dokonaniu przekładu na język polski fragmentu oryginalnego tekstu łacińskiego i na rozwiązaniu zadań, które sprawdzają znajomość realiów historyczno-kulturowych oraz mitologii Greków i Rzymian, związków antyku z kulturą europejską, zwłaszcza polską i związków polszczyzny z łaciną. Zadania te mogą nie tylko sprawdzać wiedzę o antyku i umiejętność objaśniania realiów niezbędnych do odczytania sensu tłumaczonego tekstu, ale także stanowić rodzaj komentarza do tekstu. Tekst wybrany do przekładu stanowi zwartą całość, także tematyczną. Liczy od 100 do 120 słów. W uzasadnionych przypadkach podane zostaną informacje związane z kontekstem. Archaizmy i oboczności będą zastąpione formami klasycznymi. W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność stosowania poprawnych technik przekładu, zastosowania w przekładzie właściwych polskich odpowiedników leksykalnych dla łacińskich wyrazów i związków frazeologicznych, tworzenia jednorodnego stylistycznie, spójnego wewnętrznie przekładu; 

b) część druga polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, opartego na słownictwie oryginalnego tekstu łacińskiego, zamieszczonego w części pierwszej. Test zawiera zadania zamknięte i otwarte, które sprawdzają operatywną znajomość gramatyki łacińskiej z całego zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna, m.in. umiejętność identyfikowania form i konstrukcji gramatycznych oraz dokonywania transformacji gramatycznych; 

c) część trzecia polega na napisaniu w języku polskim tekstu własnego na określony w zadaniu temat z kultury antycznej. Zdający formułuje wypowiedź pisemną w oparciu o materiały źródłowe (analiza i interpretacja tekstów, map, ilustracji itp.), a - jeśli do tematu nie został dołączony materiał - zdający formułuje wypowiedź tylko na podstawie wiedzy własnej. Zadanie może być powiązane z tematyką oryginalnego tekstu łacińskiego z części pierwszej arkusza, może również odwoływać się do odrębnego zakresu tematycznego. W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność samodzielnego i twórczego zastosowana wiedzy z zakresu kultury antycznej oraz umiejętność wskazywania i objaśniania związków kultury i tradycji antycznej z kulturą współczesną, zwłaszcza polską. 

Dzisiaj przed południem abiturienci zdawali matematykę na poziomie rozszerzonym. Arkusz i nieoficjalne rozwiązania zaproponowane przez ekspertów Interii dostepne są tutaj.

Rozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Matura 2016: Język polski podstawowy, arkusz CKE i rozwiązania eksperta Interii

Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Matura 2016: Matematyka, poziom podstawowy - ARKUSZ

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy