Reklama

Matura 2015

Regulamin konkursu "Pizza dla maturzysty"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Pizza dla maturzysty" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 maja 2015 roku o godzinie 14.00 i trwa do czasu wyczerpania kuponów, stanowiących nagrody w Konkursie, o których mowa w pkt II ust. 4 jednak nie dłużej niż do dnia 10 maja 2015 roku do godziny 23:59:00.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.fakty.interia.pl oraz http://pizzadlamaturzysty.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Polski, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

II. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie osoba, która w tym roku kończy liceum i posiada ważną legitymację uczniowską. W Konkursie nie mogą brać udziału krewni (zstępni, rodzeństwo) pracowników oraz współpracowników Organizatora.

2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

3. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie:

1)  udostępnienie strony pizzadlamaturzysty.interia.pl na swoim profilu Facebook  i przesłanie swojego adresu mailowego, za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie pizzadlamaturzysty.interia.pl, w jak najszybszym czasie, licząc od godziny 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 w dniach 04,05,06  maja 2015 roku, celem uzyskania nagrody głównej,

albo

2) udostępnienie strony pizzadlamaturzysty.interia.pl na swoim profilu Facebook  i przesłanie swojego adresu mailowego w dowolnym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik bierze udział w Konkursie wyłącznie celem uzyskania nagrody dodatkowej, z zastrzeżeniem, że nagrody dodatkowe przyznawane są momentu ich wyczerpania.

4. Nagrodami w Konkursie są:

1) nagrody główne - 3 000 (trzy tysiące) kodów, uprawniających do otrzymania darmowej pizzy (dwuskładnikowej) w lokalach Telepizza na terenie całej Polski, z wyłączeniem lokali w Pile, Wyszkowie, Oławie, Głuchołazach, Kościerzynie, Tucholi,

2) nagrody dodatkowe - 30 000 (trzydzieści tysięcy) kodów rabatowych, uprawniających do otrzymania zniżki w wysokości 55% na pizzę w lokalach Telepizza na terenie całej Polski z wyłączeniem lokali w Pile, Wyszkowie, Oławie, Głuchołazach, Kościerzynie, Tucholi.

5. Nagrody główne przyznawane będą wyłącznie 04,05,06 maja i otrzyma je w każdym ze wskazanych dni, łącznie 1000 (tysiąc) Uczestników, którzy odpowiednio od godziny 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 najszybciej udostępnią  stronę pizzadlamaturzysty.interia.pl na swoim profilu Facebook  oraz prześlą swój adres mailowy, w sposób wskazany w ust.3 pkt. 1) - tj. odpowiednio 200 (dwustu) Uczestników w każdej wskazanej godzinie. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody głównej.

6. Nagrody dodatkowe (do momentu ich wyczerpania, nie później niż do godziny 23:59:00 dnia 10 maja  2014 roku) będą przyznawane wszystkim pozostałym Uczestnikom, którzy udostępnili  stronę pizzadlamaturzysty.interia.pl na swoim profilu Facebook  oraz przesłali swój adres mailowy w sposób wskazany w ust. 3 pkt. 2). Nagrody dodatkowe zostaną również przyznane wszystkim Uczestnikom, którzy otrzymali nagrody główne.

7. Nagrody (jako kody) będą przesyłane na adres mailowy, wskazany w formularzu konkursowym. Celem realizacji nagrody w lokalu Telepizza konieczne będzie podanie otrzymanego kodu (rabatowego lub upoważniającego do darmowej pizzy) oraz okazania ważnej legitymacji uczniowskiej, poświadczającej naukę w ostatniej klasie liceum.

8. Każda nagroda może zostać zrealizowana w lokalu Telepizza tylko raz.

9. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana w tym celu przez Organizatora.

III. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

IV. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

V. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy