Reklama

Fundusze Europejskie

"Strategia Europa 2020". Polska rozwija się programowo...

To jak wydać pieniądze z Unii Europejskiej - tak by w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju Polski - określają krajowe programy operacyjne. Komisja Europejska zatwierdziła już cztery, dwa są nadal negocjowane.

"Program operacyjny" - określenie jakby żywcem wzięte z języka wojskowych albo komputerowców - precyzyjnie określa na co można konkretne fundusze przeznaczyć. Programy pozwalają na sprecyzowanie celów, które mają zostać osiągnięte za pomocą funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Na każdy program operacyjny przeznaczone są konkretne środki finansowe.

Wśród już zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów jest PO Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro). Uwzględnia on stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Reklama

Istotne dla państwa polskiego jest równomierny rozwój regionalny. Niestety w części wschodniej istnieją obszary zacofane gospodarczo. Zadaniem PO Polska Wschodnia (2 mld euro) jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Szczególny nacisk położony jest na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), ich innowacyjności i tworzenie nowych modeli biznesowych. Środki, w ramach tego programu, przeznaczone będą także na poprawę efektywności układów transportowych - budowę nowych dróg i infrastruktury transportowej. Całość tych działań ma na celu wyrównanie wieloletnich zaniedbań i podniesienie konkurencyjności w odniesieniu do innych regionów.

Znaczenie cyfryzacji w rozwoju nowoczesnego państwa i społeczeństwa nie podlega już dyskusji. PO Polska Cyfrowa (2,17 mld euro) ma za zadanie wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Dotyczy to szczególnie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywnych publicznych e-usług oraz wzrostu poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Wzmocnienie administracji i systemów wsparcia polityki spójności ma zapewnić PO Pomoc Techniczna (0,7 mld euro).

Nie został jeszcze zatwierdzony PO Infrastruktura i Środowisko (przeznaczymy na te działania 27,41 mld euro). Cele w nim określone wynikają z priorytetów Strategii Europa 2020, jakim jest wspieranie zrównoważonego wzrostu w oparciu o efektywną gospodarkę przyjazną środowisku. W trzech podstawowych obszarach powinna zostać zachowana równowaga: wykorzystanie czystej i efektywnej energii opartej na źródłach odnawialnych umożliwiające ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (w tym także integracja europejskiego rynku energii), adaptacja gospodarki do potencjalnych zmian klimatu, a także utrzymanie przez UE wiodącej roli na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku.

Nadal negocjowany jest PO Inteligentny Rozwój (8, 61 mld euro) rozumiany jako wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji. Innowacyjność europejskiej gospodarki - w porównaniu do innych państw wysokorozwiniętych - jest niewystarczająca. Udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w PKB w UE kształtuje się na poziomie ok. 2 proc., natomiast w USA jest to ok. 3 proc., a w Korei Południowej ok. 3,7 proc. PO IR stawia UE za cel przeznaczenie 3 proc. PKB na B+R w 2020 roku. Polska zobowiązała się do przeznaczenia na B+R - 1,7 proc. PKB w 2020 roku.

Pakiet programów obejmuje najważniejsze działania zmierzające do likwidacji różnic między krajami członkowskimi UE w okresie do 2020 roku.

AS

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama