Reklama

Fundusze Europejskie

Dolnośląskie w górę - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nawet najlepszej strategii nie można zrealizować bez pieniędzy... Dużych pieniędzy. Wiedzą o tym we Wrocławiu i dlatego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Zarząd województwa przy wyborze priorytetów dla RPO postanowił oprzeć rozwój regionu na przedsiębiorczości, elastycznym rynku pracy i wykorzystaniu innowacji.

Jednym z pierwszych RPO zatwierdzonych przez Komisję Europejską do realizacji był Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach programu do wykorzystania jest 2,252 mld euro, z czego 1,619 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, natomiast ponad 633 mln euro stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które dofinansują projekty "miękkie" (np. szkolenia, konferencje, doradztwo).

Reklama

RPO Województwa Dolnośląskiego został tak przygotowany, by w jak największym stopniu wykorzystywać silne strony województwa, a jednocześnie zniwelować problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy regionu.

Do atutów województwa należy wysoki poziom rozwoju gospodarczego (2. miejsce w Polsce pod względem PKB na mieszkańca), silny ośrodek akademicki i badawczo-rozwojowy we Wrocławiu, dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, transport wodny) oraz atrakcyjne położenie (bliskość zachodniej granicy, walory przyrodnicze i kulturowe).

Niekorzystna dla regionu jest rosnąca dysproporcja w rozwoju między aglomeracją wrocławską a zdegradowanymi obszarami aglomeracji jeleniogórskiej i wałbrzyskiej. Zróżnicowanie gospodarcze przekłada się na wysoki, na tle kraju, wskaźnik wykluczenia społecznego oraz wysoki odsetek obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych.

Po dokonaniu oceny potrzeb regionu, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wydatkowaniu środków finansowych. Na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji przeznaczono 415,5 mln euro, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania dla projektów małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych dofinansowane zostanie kwotą 66,4 mln euro.

Dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska i wdrażania nowoczesnych rozwiązań: na gospodarkę niskoemisyjną (poprawę efektywności energetycznej budynków oraz unowocześnienie transportu miejskiego) przeznaczono 392,3 mln euro; na środowisko przyrodnicze i kulturowe (m.in. rozbudowę kanalizacji, gospodarkę odpadami czy też ochronę dziedzictwa kulturowego i zachowanie bioróżnorodności w regionie) - 180 mln euro.

Na dalszy rozwój transportu skierowano 340,6 mln euro: z czego w rozbudowie i modernizacji regionalnej sieci drogowej pomoże 190,1 mln euro, a 150,5 mln euro przyczyni się do modernizacji systemu kolejowego.

Rewitalizacja i inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz zdrowotną pochłoną 163 mln euro, natomiast w inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - 60,9 mln euro.

Relatywnie bardzo duże środki z EFS przeznaczono na rozwój rynku pracy: 254,3 mln euro zostaną wykorzystane m.in. na szkolenia zawodowe dla bezrobotnych, aktywne wsparcie samozatrudnienia, ułatwienie zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia, czy też dla osób wracających na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Na zapobieganie wyłączeniu społecznemu poprzez rozwój umiejętności zawodowych, umożliwienie dostępu do usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem oraz na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach i firmach zostanie wydanych 143,9 mln euro.

Kwotą 156,2 mln euro zostanie wsparta dostępność edukacji przedszkolnej, wykształcenia zawodowego wśród młodzieży (odpowiadającego potrzebom rynku pracy) oraz możliwość uczenia się przez osoby w każdym wieku.

Wybierając priorytety dla RPO samorząd województwa dolnośląskiego postawił na rozwój regionu oparty na przedsiębiorczości, elastycznym rynku pracy i wykorzystujący istniejący potencjał innowacyjny. Środki finansowe przyznane województwu na lata 2014-2020 przyczynią się do osiągnięcia przez region potencjału gospodarczego na tyle dużego, by umożliwić po roku 2020 dalszy rozwój regionu ale finansowany już środkami własnymi.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy