Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2020. Specjalne wytyczne

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, egzamin ósmoklasisty odbywa się w specjalnym rygorze sanitarnym. Kto może uczestniczyć w egzaminie? Co musi mieć każdy ósmoklasista? Przypominamy specjalne wytyczne przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na egzamin ósmoklasisty 2020 może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Konieczne maseczki 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Może to być maseczka lub przyłbica -  jeśli dana osoba ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Reklama

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli chcą - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Rodzice nie powinni wchodzić na teren szkoły 

Rodzic lub opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zadający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Zdający nie mogą wnosić zbędnych rzeczy 

Ósmoklasiści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Co najmniej 1,5 metra odstępu 

Egzaminy mogą być przeprowadzone w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się - jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie - przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Rękawiczki i maseczki podczas rozdawania arkuszy 

Członkowie zespołu nadzorującego rozdając arkusze egzaminacyjne muszą mieć założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. Przed otwarciem paczki z arkuszami musi ona zostać zdezynfekowana.

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste - plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki, w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

Egzamin ósmoklasisty. Gdzie arkusze CKE?

Od 16 do 18 czerwca, kiedy będzie trwał egzamin ósmoklasisty 2020 na stronach Interii, po godzinie 13:00 będziemy publikować arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi. Bądźcie z nami! 

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy