Reklama

Adopcja w Polsce

Adopcja - wykaz aktów prawnych

Prezentujemy listę polskich aktów prawnych, regulujących kwestie związane z adopcją.

Prezentujemy listę polskich aktów prawnych, regulujących kwestie związane z adopcją.

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 2012 r., poz.788, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego(Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264, z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.)

Reklama

6. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe(Dz.U. Nr 80, poz. 432)

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. Nr 272, poz. 1610)

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka(Dz.U. Nr 292, poz. 1721)

Wybrane umowy międzynarodowe regulujące sprawy przysposobienia:

1. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, Nr 120, poz. 526)

2. Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 r., tzw. konwencja haska (Dz.U. 2000, Nr 39, poz. 448)

3. Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 r., tzw. konwencja strasburska (Dz.U. 1999, Nr 99, poz. 1157)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy