Reklama

Reklama

SG bezprawnie zatrzymuje uchodźców? "Procedury są przestrzegane"

Funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściu Brześć-Terespol uniemożliwili kilku rodzinom cudzoziemców złożyć wnioski o status uchodźcy, mimo wskazywania konkretnych form represji, którym byli poddawani w kraju pochodzenia - alarmuje RPD w raporcie, który poznała PAP.

SG odpiera te zarzuty zapewniając, że na granicy przestrzegane są wszelkie procedury.

Przedstawiciele rzecznika praw dziecka Marka Michalaka po sygnałach m.in. od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich o nieprawidłowościach w działaniu placówki SG w Terespolu przeprowadzili kontrolę na kolejowym przejściu granicznym 10 stycznia 2017 r. Kontrola RPD dotyczyła działań podejmowanych przez funkcjonariuszy w stosunku do cudzoziemskich rodzin z dziećmi podczas odprawy granicznej.

Przedstawiciele RPD - dwóch prawników i psycholog - stawili się na kolejowym przejściu granicznym przed godziną 6 rano. Tak wczesny przyjazd - jak wskazuje w raporcie RPD - wynikał z tego że o godzinie 6.23 na przejście graniczne wjeżdża pociąg relacji Brześć-Terespol, którym najczęściej podróżują do Polski osoby chcące ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Reklama

W raporcie RPD, który został przekazany m.in. do MSWiA, RPO i NIK, podkreślono, że kontrola nie potwierdziła "w sposób bezpośredni" przypadków uniemożliwiania cudzoziemcom złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jak wynika z raportu, przedstawiciele kilku rodzin wskazywali wprost, że wielokrotnie, niektórzy nawet kilkadziesiąt razy, stawiali się do odprawy granicznej, deklarując chęć ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Cudzoziemcy używali przy tym słów: "azyl", "status uchodźcy", "ochrona międzynarodowa".

Rozmowy będą protokołowane?


Rzeczniczka SG Agnieszka Golias poinformowała, że wnioski o udzielenie ochrony są przyjmowane od każdego cudzoziemca, który jasno deklaruje i wyraża chęć złożenia takiego wniosku, ale deklaracja nie może zawierać się w pojedynczym słowie "azyl" lub "uchodźca".

W rozmowach z przedstawicielami RPD cudzoziemcy powoływali się na konkretne zdarzenia mające miejsce w ich kraju pochodzenia, m.in. poddawanie torturom, w tym rażenie prądem czy nękające przesłuchania i przeszukania przeprowadzane z użyciem przemocy i gróźb, których świadkami były ich dzieci.

"Według zgodnych relacji przedstawicieli tych rodzin, mimo takich deklaracji oraz mimo wskazywania konkretnych form represji, którym byli oni poddawani w kraju pochodzenia, nie umożliwiono im złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, wydając wielokrotnie decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP" - podkreślono w raporcie.

Według RPD w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości co do prawidłowości działań funkcjonariuszy SG, ich rozmowy z cudzoziemcami powinny być protokołowane a następnie odczytywane. "Dawałoby to możliwość zweryfikowania, czy funkcjonariusz prawidłowo zrozumiał i właściwie odnotował przywołane przez cudzoziemca okoliczności uzasadniające opuszczenie kraju pochodzenia i przyjazd do Polski" - podkreślono.

Polskie władze rutynowo odmawiają uchodźcom

RPD odnotował, że poprawiły się warunki odprawy granicznej oraz oczekiwania na przyjęcie wniosku o status uchodźcy, m.in. halę oczekiwań wyposażono w dodatkowe krzesła. Rzecznik wskazał także na potrzebę zapewnienia dostępu do ciepłej i zimnej wody pitnej w hali oczekiwań i wyposażenie toalety w przewijak dla niemowląt. "Należałoby w szczególności: podjąć działania mające na celu zapewnienie w okresie zimowym wyższej temperatury na hali oczekiwań przejścia granicznego" - głosi raport.

To nie pierwszy raport zwracający uwagę na sytuację cudzoziemców starających się o ochronę w Polsce. W połowie marca kilkunastu warszawskich adwokatów udało się na przejście w Terespolu, aby udzielić pomocy prawnej osobom chcącym ubiegać się o status uchodźcy. Jak poinformowała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z monitoringów przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe wynika, że polskie władze rutynowo odmawiają uchodźcom stawiającym się na białorusko-polskiej granicy prawa do ubiegania się o azyl.

Dyrektor zarządu ds. cudzoziemców Komendy Głównej SG Andrzej Jakubaszek zapewnił wtedy PAP, że SG w Terespolu nie narusza przepisów a działania funkcjonariuszy są monitorowane. "Nie ma żadnych symptomów naruszenia jakichkolwiek przepisów z naszej strony. Niestety pewne oceny są zupełnie subiektywne i w sposób jednoznacznie krzywdzący przedstawiają wizerunek i czynności, jakie funkcjonariusze SG wykonują w przejściu granicznym w Terespolu" - mówił Jakubaszek.

Co mówi prawo?

W sierpniu 2016 r. grupa Czeczenów i Tadżyków, którzy chcieli złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, protestowała przy przejściu w Brześciu. Kontrole przeprowadził tam m.in. RPO, potwierdzając przypadki, w których funkcjonariusze SG nie dopuszczali do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemców, którzy podczas rozmowy albo wprost deklarowali zamiar ubiegania się o taką ochronę, albo sygnalizowali okoliczności mogące świadczyć o tym, że byli prześladowani w kraju pochodzenia.

Także HFPC po monitoringu prowadzonym w październiku 2016 r. na przejściu uznała, że zdarzało się, iż SG uniemożliwiała osobom chcącym wjechać do Polski złożenie wniosku o status uchodźcy, o podobnych przypadkach pisała w raporcie Human Rights Watch. "Polskie prawo przewiduje, że to Urząd do Spraw Cudzoziemców, a nie Straż Graniczna, jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji dotyczących wniosków azylowych" - podkreśliła organizacja.

UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców) przypomina, że prawo międzynarodowe, a także polskie, stanowi, że osoby, które chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową, powinny mieć zapewnioną taką możliwość, nawet jeśli dotrą do granicy bez wymaganych dokumentów podróży.

Zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 r. uchodźcą jest osoba, która "na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa".

Jak podaje HFPC zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego, cudzoziemcy powinni zostać wpuszczeni na terytorium Polski, gdzie właściwy organ administracji, czyli Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, mógłby zweryfikować przedstawione przez nich informacje i zdecydować, czy zostanie im nadany status uchodźcy bądź ochrona uzupełniająca.

W lutym komendant Główny SG Marek Łapiński zapewniał PAP, że podstawowym zadaniem SG podczas kontroli granicznej jest ustalenie, kim jest cudzoziemiec, który chce przekroczyć granicę i w jakim celu przyjeżdża do Polski. "To bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jeśli cel wjazdu cudzoziemca do Polski jest inny niż poszukiwanie ochrony, a cudzoziemiec nie spełnia warunków wjazdu określonych w prawie, to otrzymuje on decyzję o odmowie wjazdu" - mówił.

Agata Szczepańska, Grzegorz Dyjak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy