Reklama

Reklama

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021. Kiedy? Jak? Najważniejsze terminy

Jak będzie wyglądać rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2021 roku? 22 lipca szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Co dalej? Przedstawiamy najważniejsze terminy.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Od 23 do 30 lipca absolwenci szkół podstawowych, mają czas na potwierdzenie woli uczenia się w szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali. Aby to zrobić muszą złożyć w szkole oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła pierwszego wyboru

Zasady postepowania rekrutacyjnego są takie jak w latach ubiegłych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musi przygotować wniosek, na którym określa listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Reklama

Wniosek należało składać w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostały 22 lipca.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Terminy potwierdzenia woli przyjęcia

Od 23 do 30 lipca do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września.

Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Zobacz też: Kiedy brakuje witaminy D. Objawy i skutki

Kiedy lista kandydatów?

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia.16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. 23 sierpnia szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty. 

Dowiedz się więcej na temat: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje