Reklama

Reklama

Polacy o stosunkach z Ukrainą. Opublikowano sondaż

Jak wynika z sondażu CBOS, 37 proc. Polaków uważa, że stosunki polsko-ukraińskie są dobre, zbliżona grupa badanych (42 proc.) sądzi, iż są one przeciętne, a jedynie nieliczni (12 proc.) postrzegają je negatywnie.

Pozytywnemu postrzeganiu stosunków polsko-ukraińskich sprzyja młody wiek (46 proc. badanych w przedziale wieku 18-24 lata ocenia je pozytywnie), wykształcenie wyższe (43 proc.) oraz zadowolenie z warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego (42 proc.). Analizując grupy społeczno-zawodowe można stwierdzić, że stosunkowo najlepiej relacje polsko-ukraińskie postrzegają pracownicy średniego szczebla, technicy (46 proc.) oraz uczniowie i studenci (46 proc.).

Reklama

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) interesuje się wydarzeniami na Ukrainie, choć - jak zaznacza CBOS - począwszy od marca - kiedy to zainteresowanie osiągnęło swoje apogeum - odsetek śledzących przebieg wypadków za naszą wschodnią granicą spada.

Z analiz zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że im wyższy poziom wykształcenia, im lepsze położenie materialne, tym większe zainteresowanie tym, co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada. Wśród absolwentów wyższych uczelni odsetek śledzących wydarzenia na Ukrainie sięga 81 proc., a wśród zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych oraz badanych o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł - 77 proc.

Biorąc pod uwagę kryterium wieku można zauważyć, że największe zainteresowanie wydarzeniami na Ukrainie przejawiają badani w wieku 35-64 lata, a uwzględniając miejsce zamieszkania - ankietowani z miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Analizując grupy społeczno-zawodowe można stwierdzić, że wydarzenia za naszą wschodnią granicą najczęściej śledzą: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (83 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (78 proc.).

W pewnym stopniu zainteresowanie sytuacją na Ukrainie wiąże się również z poglądami politycznymi - najczęściej deklarują je badani identyfikujący się z prawicą (80 proc.).

Trochę słabszemu zainteresowaniu wydarzeniami na Ukrainie towarzyszy nieznaczne zmniejszenie obaw, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów zagraża bezpieczeństwu Polski. Obecnie co drugi badany (49 proc., spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do maja) jest zdania, że kryzys na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, natomiast ponad dwie piąte jest przeciwnego zdania (42 proc., wzrost o 3 punkty).

Opinie na ten temat są w tylko niewielkim stopniu zróżnicowane społecznie. Stosunkowo najczęściej obawy o bezpieczeństwo Polski w kontekście sytuacji na Ukrainie wyrażają rolnicy (57 proc.), najmłodsi ankietowani w wieku 18-24 lata (56 proc.) oraz badani znajdujący się w trudnym położeniu materialnym - niezadowoleni z sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych (55 proc.), o miesięcznych dochodach per capita do 500 zł (55 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 czerwca na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama