Reklama

Reklama

NSA nie zweryfikuje wykonania swoich orzeczeń

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest kompetentny do weryfikowania z własnej inicjatywy stanu wykonywania przez organy administracji wydawanych przez siebie orzeczeń - napisał we wtorek NSA. Dodał, że "inicjatywa w tym względzie należy każdorazowo do strony postępowania".

We wtorek minął 14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. Sąd ten w orzeczeniu z końca czerwca br. postanowił, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm.

Reklama

Centrum Informacyjne Sejmu we wtorek rano podało, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS; Kancelaria Sejmu wstrzyma się z udostępnieniem list poparcia do czasu wydania przez UODO ostatecznej decyzji w tej sprawie.

W zamieszczonym we wtorek po południu na stronie NSA komunikacie sąd ten przypomniał, że zgodnie z przepisami "orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby". "W sytuacji niewykonywania przez organ administracji prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej strona postępowania jest uprawniona do złożenia skargi na bezczynność organu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu" - dodał.

"W przypadku natomiast niewykonywania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na bezczynność organu administracji strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny" - zaznaczył NSA.

"Należy podkreślić, że NSA nie jest kompetentny do weryfikowania z urzędu (z własnej inicjatywy) stanu wykonywania przez organy administracji wydawanych przez siebie orzeczeń. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi inicjatywa w tym względzie należy każdorazowo do strony postępowania, której dotyczy orzeczenie, które nie jest wykonane" - podkreślił ten sąd.

CIS poinformowało we wtorek, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie prezesa UODO zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Jak zaznaczono, postanowienie to nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie. "Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez prezesa UODO ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów" - przekazało CIS.

KRS wybierze Sejm

Wybór 15 członków-sędziów KRS, na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm, dokonany został w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy, co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o informacje o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali.

Skargę w sprawie odmówienia przez Kancelarię Sejmu udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS - zawierających wykaz obywateli oraz sędziów popierających te zgłoszenia - złożyła też posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. WSA uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu i orzekł, że wykazy osób popierających kandydatów do KRS powinny być udostepnione. Kancelaria Sejmu odwołała się wówczas do NSA, który oddalił skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu.

Po wyroku NSA dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka mówił, że Kancelaria oczekuje na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, które będzie punktem wyjścia do analizy nad sposobem jego wykonania. Zapewniał też, że zawarte w wyroku wskazania będą zrealizowane. 16 lipca do Kancelarii Sejmu wpłynęło pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dotyczącego udostępnienia wykazów osób, które poparły kandydatury na członków KRS. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje