Reklama

Reklama

Najważniejsze decyzje rządu Beaty Szydło

W ciągu pierwszych stu dni rządu PiS Sejm uchwalił kilkadziesiąt nowych ustaw. Wprowadzono m.in. świadczenie na dziecko i podatek bankowy; zapadła decyzja o połączeniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także o cofnięciu obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Szerokim echem odbił się też spór wokół TK.

"Rodzina 500 plus"

W kwietniu ruszyć ma program "Rodzina 500 Plus" wskazany przez premier Beatę Szydło jako priorytet na pierwsze 100 dni rządu. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie 11 lutego. 17 lutego podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Program zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Reklama

Szacuje się, że z programu skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln polskich dzieci. W 2016 r. na ten cel zostanie przeznaczone ponad 17 mld zł. Jak wielokrotnie podkreślał rząd, źródłem finansowania programu mają być wpływy z podatków: od banków i obrotu sklepów.

Spór o TK

Pierwsze miesiące rządu PiS zdominował spór wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zasad funkcjonowania TK. Na kanwie tego konfliktu Sejm uchwalił dwie poselskie nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jednak klincz wokół TK trwa nadal.

Główną osią sporu jest wybór nowych sędziów TK w miejsce pięciu, których kadencje wygasły w listopadzie i grudniu zeszłego roku. Według PiS wybór pięciu sędziów dokonany przez poprzedni Sejm 8 października był nieważny. "Październikowych" sędziów nie zaprzysiągł prezydent Andrzej Duda. 2 grudnia Sejm wybrał pięciu nowych sędziów, których kandydatury zgłosiło PiS. Nowych sędziów zaprzysiągł prezydent.

Pierwsza z nowelizacji - uchwalona 19 listopada ub.r. przez Sejm - stanowiła, że kadencja sędziego TK rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania wobec prezydenta RP - co miało następować w 30 dni od dnia wyboru. Przewidywała też, że w 3 miesiące od wejścia jej w życie, wygaszone będą kadencje obecnego prezesa i wiceprezesa TK. Zmianę zaskarżyli do TK posłowie PO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i prezes Sądu Najwyższego. 9 grudnia TK orzekł niekonstytucyjność kluczowych zapisów tej nowelizacji.

W połowie grudnia rozpoczęto prace nad kolejną nowelizacją autorstwa posłów PiS. Zmiana ta stanowi m.in., że TK co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej- zwykłą. Ponadto terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane mają być w TK według kolejności wpływu. Sejm i Senat przyjęły je przed świętami, zaś prezydent podpisał ją 28 grudnia - tego samego dnia weszła ona w życie.

Ta nowelizacja również została zaskarżona do TK przez: posłów PO, PSL i Nowoczesnej, I prezes SN, RPO oraz KRS. Trybunał połączył wszystkie te wnioski do wspólnego rozpoznania i zamierza zbadać ją 8 i 9 marca.

Prokuratura, policja i służby cywilne

Pierwsze tygodnie rządów PiS to także zmiany dotyczące prokuratury. Nowe Prawo o prokuraturze oraz ustawę zawierająca przepisy wprowadzające to prawo Sejm i Senat przyjęły pod koniec stycznia, a w lutym podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Na mocy tych przepisów od 4 marca ma dojść do połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego po sześciu latach rozdzielenia tych urzędów. Z kolei od 4 kwietnia zlikwidowana ma zostać odrębna prokuratura wojskowa.

Kolejnym obszernym pakietem - również złożonym jako projekt poselski - była nowelizacja ustaw o policji i innych służbach, która weszła w życie 7 lutego i na nowo określiła zasady stosowania przez nie technik operacyjnych oraz pobierania danych o geolokalizacji, billingów i danych internetowych. Według krytyków noweli taka formuła oznacza, że sądowa kontrola będzie iluzoryczna. Zmiana przepisów była konieczna, bo tego dnia w życie wszedł wyrok TK z 2014 r., który zakwestionował dotychczasowe zasady wytykając im brak gwarancji należytej kontroli nad pracami służb. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w lutym zaskarżył nowe przepisy do Trybunału.

Rząd Beaty Szydło w pierwszych miesiącach funkcjonowania dokonał też zmian w służbie cywilnej. Ustawa dotycząca tej kwestii weszła w życie 23 stycznia. Stanowi ona, że stosunki pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej (według podawanych ostatnio danych, stanowisk takich jest ok. 1600), wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia nowelizacji w życie (termin ten upłynął w ostatni weekend), jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. W tym tygodniu rząd ma mieć informacje, do jakiej rotacji doszło na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Po zmianach wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu, jak poprzednio. Nowela wprowadziła także powołania, a nie konkursy na kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej.

Podatek bankowy

W ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania rząd PiS procedował również ustawy gospodarcze. W życie weszła m.in. ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, tzw. podatek bankowy, który wprowadza od lutego 2016 r. opodatkowanie m.in. banków i firm ubezpieczeniowych w wysokości 0,44 proc. rocznie od wartości ich aktywów. Środki te mają być dodatkowym źródłem finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych.

Obowiązuje również nowa ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dodatek ten dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł. Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

Budżet na 2016 rok

Z końcem stycznia uchwalono też budżet na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 54,7 mld zł. Zgodnie z założeniami wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Do ustawy Senat zaproponował jednak kilkanaście poprawek, m.in. tę zwiększającą o 8 mln zł Fundusz Kościelny. Poprawki te czekają jeszcze na rozpatrzenie przez Sejm.

Zmiany w mediach

Dużo kontrowersji budziła uchwalona 30 grudnia ub.r. nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która umożliwiła wymianę kadry kierowniczej zarówno w Telewizji Polskiej jak i Polskim Radiu. Wiceminister kultury odpowiedzialny za reformę mediów Krzysztof Czabański zapowiadał, że w kolejnych miesiącach do Sejmu trafić ma tzw. "duża ustawa medialna", która ma określać strukturę, organizację i finansowanie mediów publicznych.

W trakcie pierwszych 100 dni zostały przyjęte też dwie ważne ustawy dotyczące oświaty. Poza cofnięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, uchwalono też ustawę dotyczą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy przewidująca, że dziecko nie może trafić, wbrew woli rodziców, do pieczy zastępczej - wyłącznie z powodu biedy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy