Reklama

Reklama

Czy sprawy w kraju idą w złym kierunku? Sondaż Kantar

67 proc. badanych uważa, że sprawy w kraju idą w złą stronę. Pozytywną opinię w tej sprawie ma natomiast 19 proc. ankietowanych - wynika z listopadowego sondażu Kantar.

67 proc. badanych oceniło, że sprawy w kraju biegną w złą stronę. Przeciwną opinię wyraziło 19 proc. badanych, a 14 proc. nie umiało ocenić kierunku biegu spraw w Polsce.

Reklama

Jak zaznaczono, w porównaniu do wyników otrzymanych w październiku, odnotowano znaczące zmiany. Zauważalny jest spadek odsetka osób, które pozytywnie oceniają kierunek zmian (o 9 punktów proc.) oraz wzrost odsetka tych, którzy oceniają go negatywnie (o 16 punktów proc.). Odsetek osób nie mających zdania na ten temat zmalał natomiast o 7 punktów proc.

Jaki jest stan polskiej gospodarki?

73 proc. respondentów źle oceniło w listopadzie stan polskiej gospodarki - 42 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że "gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu", a 31 proc., że "gospodarka znajduje się w stanie głębokiego kryzysu".

Stan gospodarki pozytywnie oceniło 21 proc. badanych - 19 proc. oceniło, że "gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju", a 2 proc., że znajduje się "w stanie dynamicznego rozwoju". 6 proc. pytanych nie wyraziło zdecydowanej opinii.

W porównaniu do wyników z października, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zwiększył się o 12 punktów proc. Odsetek osób, które twierdzą, że Polska gospodarka się rozwija, zmalał o 8 punktów proc. Udział osób, które nie mają zdania na ten temat, spadł o 4 punkty proc.

Polacy o materialnych warunkach życia

Kantar spytał również, jak respondenci prognozują zmiany swoich materialnych warunków życia. 27 proc. jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 13 proc. badanych uważa, że nastąpi pewna poprawa warunków życia.

53 proc. wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 17 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 36 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z października, opinie Polaków uległy zmianie. Spadł odsetek osób, które twierdzą, że nastąpi poprawa (o 7 punktów proc.), a zwiększył osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia (o 15 punktów proc.). W przypadku odsetka badanych przewidujących brak zmian odnotowany został spadek (o 8 punktów proc.). Procent osób, które nie potrafią wyrazić swojego zdania, nie uległ zmianie.

Czy w Polsce można znaleźć pracę?

Kantar zapytał też respondentów, jak oceniają możliwość znalezienia pracy w Polsce.

43 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 38 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 5 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę.

47 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 40 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 7 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 10 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z października opinie Polaków o rynku pracy zmieniły się. O 9 punktów proc. spadł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę, natomiast o 11 punktów proc. wzrósł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych nie mających na ten temat zdania zmalał o 2 punkty proc.

Skutki koronawirusa i Strajku Kobiet w nastrojach społecznych

W komentarzu do badania Kantar podkreślono, że druga fala koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia w gospodarce mają swoje skutki także w nastrojach społecznych. Jak zaznaczono, po kilkumiesięcznej poprawie wskaźniki dotyczące gospodarki krajowej oraz własnej sytuacji finansowej powróciły do poziomu z kwietnia tego roku, kiedy z zamrożeniem gospodarki mieliśmy do czynienia po raz pierwszy.

"Obecna sytuacja jest o tyle gorsza, że w znacznym stopniu spada również odsetek Polaków twierdzących, że w Polsce można znaleźć pracę - co wskazuje na pogłębianie się kryzysu gospodarczego w Polsce. Dodatkowo w listopadzie poziom negatywnych ocen kierunku biegu spraw znacząco wzrósł do wartości, jakie osiągał w 2015 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w postępującej w większym tempie pandemii, ale również w trwającym Strajku Kobiet i wydarzeniach z nim powiązanych" - napisała w komentarzu Anna Trząsalska.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Kantar w dniach 6-12 listopada na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat (1010 respondentów) metodą CAPI (wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje