Reklama

Reklama

Lepsze jutro - od bierności do aktywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.

Celem podejmowanych w projekcie działań jest zwiększenie aktywności oraz wzrost potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Siemiatycze, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem w obszarze życia społecznego i zawodowego poprzez:

Reklama

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

- zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy,

- prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, aktywizującym, przyczyniającym się do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego.

W projekcie weźmie udział 20 osób nieposiadających zatrudnienia (wiek 45-54 lat), korzystających z pomocy społecznej. W szczególności projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie warsztatów komunikacji i podejmowania decyzji, a także umiejętności rozwiązywania problemów, doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz możliwości wykorzystania własnego potencjału osobistego i zawodowego w poszukiwaniu zatrudnienia pt. "Motywacja, Elastyczność, Kreatywność, Kariera, Aktywność", szkolenia zawodowe w zakresie przygotowania do pracy w charakterze opiekunki środowiskowej oraz w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu robotnik budowlany.

Wyłonieni przez pracowników MOPS uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem dochodowym, w formie zasiłków okresowych oraz celowych przez okres trwania projektu.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2008 r.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Siemiatycze.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje