Reklama

Reklama

Wsparcie dla sanockiego sportu

Radni z Sanoka 18 stycznia podjęli dwie uchwały mające duże znaczenie dla sanockiego sportu. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii dotacji sportowych, druga warunków przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Podjęte uchwały są wynikiem wejścia w życie przepisów nowej ustawy o sporcie.

Pierwsza z podjętych uchwał da możliwość sanockim klubom sportowym ubiegania się o dotacje na działalność statutową, m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych, itp.

Reklama

Dotacje udzielane będą w trybie postępowania konkursowego lub bezkonkursowego, jeśli zadanie będzie realizowane w okresie do 30 dni, a wartość projektu nie przekroczy 5 tys. zł.

Druga z podjętych uchwał dotyczyła przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Stypendia sportowe pozwolą wesprzeć finansowo zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Przyznawane będą w okresach miesięcznych, w danym roku budżetowym, w dwóch kategoriach:

stypendia I stopnia - do wysokości 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1386 zł brutto)

stypendia II stopnia - połowę w/w kwoty (do 690 zł brutto).

Stypendium może otrzymać zawodnik będący członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę w Sanoku. W uzasadnionych przypadkach stypendium będzie mógł otrzymać zawodnik (będący mieszkańcem naszego miasta) trenujący w klubie poza Gminą Miasta Sanoka.

Z kolei nagrody i wyróżnienia będę mogli otrzymać: zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie, trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Sanoka.

Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kraju za III kwartał 2010 r., czyli do kwoty 3203 zł brutto. Wyróżnienia z kolei będą przyznawane w formie medali, pucharów, statuetek, dyplomów, sprzętu sportowego lub innych upominków rzeczowych o wartości nie przekraczającej kwoty połowy nagrody finansowej.

Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik mogą składać wnioski o stypendia w ciągu całego roku, zaś o nagrody i wyróżnienia sportowe do 30 marca każdego roku. Również Burmistrz Sanoka będzie mógł przyznawać stypendia z własnej inicjatywy.

Terminy składania wniosków o stypendia, dotacje, nagrody, wyróżnienia zostanie ogłoszony po uprawomocnieniu się uchwał.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje