Reklama

Reklama

REGULAMIN PLEBISCYTU „Program Informacyjny roku 2015”

I. Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt „Program informacyjny 2015 roku” (dalej: "Plebiscyt") organizowany jest przez MM Conferences S.A. siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, NIP: 9522040486 o kapitale zakładowym w wysokości 536 756,50 zł (dalej: „Organizator”) i prowadzony na zlecenie Organizatora w serwisie internetowym www.fakty.interia.pl przez GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593, NIP 5272644300  (dalej: "INTERIA.PL").

Reklama

2. Plebiscyt trwa od dnia 1 marca do 16 marca 2016 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Plebiscytu dostępne są pod adresem https://wydarzenia.interia.pl/ankiety/ankieta-wybierz-program-informacyjny-2015-roku,qId,67523

4. Plebiscyt dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu internetowego www.fakty.interia.pl

5. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.fakty.interia.pl

II. Uczestnicy Plebiscytu

6. Uczestnikiem Plebiscytu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

7. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Uczestnik, biorąc udział w Plebiscycie wyraża niniejszym zgodę na zasady Plebiscytu i akceptuje niniejszy Regulamin. 

III. Zasady Plebiscytu 

9. Plebiscyt prowadzony jest w kategorii: „Program informacyjny roku 2015”

10. Aby wziąć udział w Plebiscycie, należy oddać głos na jeden z programów informacyjnych, nominowanych przez Organizatora, których lista jest udostępniona w serwisie fakty.interia.pl. Głosy oddawane są na stronie internetowej pod adresem https://wydarzenia.interia.pl/ankiety/ankieta-wybierz-program-informacyjny-2015-roku,qId,67523.

11. Każdy Uczestnik może oddać głos tylko jeden raz i tylko na jeden wytypowany program.

12. Udział w głosowaniu nie wymaga rejestracji, jest anonimowy, dobrowolny i nie wiąże się z nabyciem przez Uczestnika prawa do jakiejkolwiek nagrody.

13. Uczestnicy Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play konkursach (plebiscytach) -  w szczególności zabrania się korzystania z aplikacji, w tym takich, które umożliwiają automatyczne oddawanie głosów w Plebiscycie,

2) niewykorzystywania uczestnictwa w  Plebiscycie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami,

3) oddawania głosów „na siebie” w przypadku, gdy Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba nominowana w Plebiscycie w jednej z kategorii wskazanych w ust. 9 powyżej.

14. Uczestnik oświadcza, iż znana mu okoliczność, że oddanie głosów sprzecznych z zasadami wskazanymi powyżej, zaobserwowanie przez Organizatora lub INTERIA.PL jakichkolwiek nieprawidłowości w oddawaniu głosów w Konkursie, w szczególności sugerujących korzystanie z aplikacji umożliwiających szybkie lub automatyczne oddawanie głosów w Plebiscycie, wielokrotne oddawanie głosów w Plebiscycie przez jednego Uczestnika, skutkować będzie anulowaniem głosów oddanych w sposób sprzeczny z zasadami Plebiscytu, a tym samym może prowadzić do zmniejszenia szans na wygraną w Plebiscycie programu wytypowanego przez tego Uczestnika.

IV. Rozstrzygnięcie Plebiscytu

15. Rozstrzygnięcie Plebiscytu i przyznanie tytułu Programu informacyjny roku 2015 nastąpi w dniu 30 marca 2016 roku, podczas uroczystości Wielkiej Gali Złotych Anten, organizowanej przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

17. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia co do przebiegu Plebiscytu należy kierować na adres mailowy m.kopanska@mmcpolska.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy